Jakość kształcenia i weryfikacja efektów uczenia się

 • Jakość kształcenia - wprowadzenie

  Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia istniał w ASP w Katowicach w sposób sformalizowany od 2010 r. Został wdrożony Zarządzeniem Rektora nr 19/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie zasad wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Celami systemu było:

  1. Stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia w ASP w Katowicach poprzez ulepszanie procesu dydaktycznego i warunków jego realizacji;
  2. Stymulowanie rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej oraz budowanie etosu nauczyciela akademickiego;
  3. Podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów Akademii;
  4. Szerokie informowanie o jakości kształcenia w Akademii.

  W listopadzie 2014 r. Senat ASP w Katowicach zatwierdził System Zarządzania Jakością Kształcenia Akademii, który stanowił kontynuację działań zapoczątkowanych ww. zarządzeniem Rektora. 
  22 grudnia 2015 r. Senat uchwałą nr 30/2015 wprowadził Uczelniany System Jakości Kształcenia, którego głównym celem było doskonalenie jakości kształcenia.

  Obecnie od 29 września 2020 r. sprawami jakości kształcenia zajmuje się Senacka Komisja Struktury i Jakości kształcenia, jako doradcze ciało kolegialne składające się z Prorektora ds. Kształcenia i Studentów, Dziekanów oraz Prodziekanów Akademii, kierowników katedr, przedstawicieli samorządu studentów i studentek oraz przedstawicieli administracji (Kanclerz, Kierownik Działu Spraw Pracowniczych, Kierownik Działu Kształcenia i Studentów).
   
  Komisja pełni funkcje doradcze, opiniujące i kontrolne. Współpracuje lub korzysta z ustaleń wydziałowych komisji ds. jakości lub pełnomocników ds. programów studiów (jeśli zostały powołane), rad wydziałów, kolegiów dziekańskich i rektorskich, komisji kierunkowych. 

  Podstawowe zadania komisji:
  - analiza zasad, trybu i warunków rekrutacji na studia (w celu przedstawienia Senatowi Akademii);
  - wskazywanie kierunków zmian w programach studiów;
  - monitorowanie zmian w powszechnie obowiązujących aktach prawnych dot. szkolnictwa wyższego i nauki;
  - analiza oraz przygotowywanie danych do polityki kadrowej w ramach prowadzonych postępowań awansowych pracowników Akademii;
  - ocena jakości obsługi procesu dydaktycznego;
  - analiza zasobów Akademii (bazy dydaktycznej) pod kątem ich racjonalnego i optymalnego wykorzystania w procesie kształcenia;
  - badanie potrzeb studentów i doktorantów a także możliwości tworzenia nowych kierunków lub nowych rodzajów i form studiów.

 • Procedura potwierdzania efektów uczenia się

  Potwierdzenie efektów uczenia się wychodzi naprzeciw potrzebom uczenia się przez całe życie i ułatwienia dostępu do studiów wyższych osobom posiadającym doświadczenie zawodowe. Formalny proces weryfikacji posiadanych przez osoby zainteresowane efektów uczenia się to sprawdzenie zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza systemem studiów.

  Szczegółowy Regulamin potwierdzania w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów oraz termin składania wniosków znajdują się w poniższym linku.

  Proces weryfikacji efektów uczenia się  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.