Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki

 • Warunki nadania stopnia doktora

  Stopień doktora sztuki jest nadawany w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia, wszczętego wyłącznie na indywidualny wniosek kandydata/tki.
  Stopień nadaje się w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, co nie znaczy że Rada Dyscypliny może prowadzić postępowanie w każdym zakresie i specjalności. Z uwagi na dbałość o jakość kształcenia oraz procedur zmierzających do nadania stopnia doktora, a także na skład Rady Dyscypliny z uwzględnieniem dorobku jej członków i w związku z dotychczasowymi uprawnieniami, ASP w Katowicach może przeprowadzać postępowanie w zakresie dawnych dyscyplin: sztuk pięknych i projektowych (przede wszystkim malarstwo, grafika artystyczna, projektowanie graficzne, wzornictwo oraz inne pokrewne). O zgodności dokumentacji kandydata/kandydatki z ww. dyscypliną decyduje każdorazowo Rada Dyscypliny.

  Stopień doktora sztuki nadaje się osobie, która:

  • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię zagraniczną dający prawo ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała (w takiej sytuacji jednostka mająca przeprowadzić postępowanie weryfikuje dyplom; może skorzystać z pomocy agencji odpowiedzialnych za uznawalność wykształcenia i stopni naukowych, w tym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA);
  • uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji PRK (każdy z poziomów jest opisywany za pomocą ogólnych charakterystyk zakresu i stopnia skomplikowania wiedzy, umiejętnościkompetencji społecznych, wymaganych od osób posiadających kwalifikacje danego poziomu; dla porównania: licencjat to 6 PRK, studia magisterskie - 7 PRK). Ponieważ postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora sztuki jest tzw. postępowaniem eksternistycznym ("z wolnej stopy") kwalifikacji tych nie można uzyskać w ramach szkoły doktorskiej;
  • uzyskała efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego  potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2. Co do zasady dyplom ukończenia studiów wydany w przypadku osób, co do których programy kształcenia uwzględniały Krajowe Ramy Kwalifikacji (od 2011 r.) a następnie Polskie Ramy Kwalifikacji (PRK, od roku 2015) potwierdza znajomość języka obcego na poziomie B2. Informacja ta powinna jednak pojawić się albo na dyplomie, suplemencie do dyplomu lub w odrębnym zaświadczeniu (np. potwierdzonym przez jednostkę na uczelni prowadzącą kursy językowe). W innym przypadku oraz dla osób, które uzyskiwały dyplom w latach wcześniejszych wymagane jest przedłożenie stosownego certyfikatu poświadczającego znajomość nowożytnego języka obcego (będzie to najczęściej język angielski) na poziomie nie niższym niż B2. Pomocniczy wykaz stosownych certyfikatów znajduje się w załączniku nr 1 do uchwały Senatu ASP w Katowicach w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Ponieważ wykazy certyfikatów, poziomy biegłości językowej i akredytowane instytucje certyfikujące często się zmieniają, nie wyklucza się uznania certyfikatu niewymienionego w tym załączniku. W takim przypadku oceny certyfikatu dokonuje każdorazowo Rada Dyscypliny. Certyfikat powinien zostać przedstawiony na samym początku, wraz z wnioskiem o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK. Ponadto od stycznia 2023 dla osób, które nie posiadają odpowiedniego dyplomu ukończenia studiów ani właściwego certyfikatu, Akademia może przeprowadzić egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej B2.
   5-osobowa komisja weryfikacyjna (w przypadku weryfikacji języka angielskiego 6-osobowa) powoływana przez Radę Dyscypliny dokonuje oceny, czy kandydat/kandydatka posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane do uzyskania stopnia doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
  • posiada w dorobku co najmniej jedno dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu. Oceny spełnienia tego kryterium dokonuje każdorazowo Rada Dyscypliny, na podstawie złożonego autoreferatu oraz portfolio dorobku artystycznego/projektowego;
  • przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.
 • Wniosek o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK oraz o wyznaczenie promotora

  Przed złożeniem wniosku o wszczęcie właściwego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora sztuki (które de facto rozpoczyna złożenie gotowej rozprawy (pracy) doktorskiej z pozytywną opinią promotora) kandydat/kandydatka zobowiązany/a jest:

  • przygotować rozprawę doktorską. W tym celu składa wniosek o wyznaczenie promotora, lub promotora i promotora pomocniczego którzy będą sprawował opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej;
  • spełnić wymogi określone w ustawie oraz uchwale Senatu ASP w Katowicach, a więc uzyskać zaświadczenie o pozytywnej weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.

  Kandydat/kandydatka składa do Rady Dyscypliny (za pośrednictwem Działu Kształcenia i Studentów, pokój 105, I piętro, Raciborska 37) następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wyznaczenie promotora lub promotora i promotora pomocniczego. Do wniosku załącza:
   1) pisemną zgodą osoby wskazanej na objęcie funkcji promotora albo promotora i promotora pomocniczego;
   2) pisemne oświadczenie osoby wskazanej na objęcie funkcji promotora o spełnieniu przez niej warunków, o których mowa w uchwale Senatu. Wzory wniosków można pobrać w niniejszej zakładce (u dołu strony). Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w zakresie zagadnień zbieżnych z tematyką rozprawy doktorskiej. Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora w zakresie zagadnień zbieżnych z tematyką rozprawy doktorskiej. Wykaz potencjalnych kandydatów na promotora możesz znaleźć tutaj. Należy mieć na uwadze że pełnienie funkcji promotora pomocniczego jest za wynagrodzeniem, a Rada Dyscypliny może go wyznaczyć tylko w przypadku, jeśli uzna, że ze względu na przedmiot proponowanej rozprawy doktorskiej będzie on pełnił istotna funkcję pomocniczą w opiece nad kandydatem/tką, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników.
   Wyznaczanie promotora pomocniczego nie powinno być regułą a wyjątkiem, mając na uwadze że postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w Akademii realizowane jest tylko w jednej dyscyplinie artystycznej (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki).
   3) koncepcję rozprawy doktorskiej (ze szczegółowym określeniem przedmiotu/zakresu rozprawy doktorskiej, a jeśli to możliwe wraz z proponowanym tytułem rozprawy doktorskiej, w zakresie dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki).
  2. Wniosek o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. Do wniosku załącza:
   1) kserokopię dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra wraz z kserokopią suplementu do dyplomu, a w przypadku dyplomu wydanego przed 2005 r. - kserokopią indeksu lub programem kształcenia na kierunku, obowiązującym w trakcie trwania studiów;
   2) autoreferat przedstawiający kwalifikacje kandydata/kandydatki z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych w celu potwierdzenia uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. Jest to dokument opisowy szczegółowo opisujący dorobek artystyczno-projektowy oraz zainteresowania, zawierający również  informacje o działalności popularyzującej sztukę; każdy z kandydatów decyduje o objętości tekstu, mając na uwadze iż jego zawartość będzie podlegać wnikliwej ocenie komisji weryfikacyjnej;
   3) wykaz dorobku artystycznego (projektowego) wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych/projektowych i dokumentację ich publicznej prezentacji (np. katalog, reprodukcje prac, w przypadku wersji elektronicznej: preferowany nośnik: pendrive lub płyta CD/DVD; preferowany rodzaj pliku z zapisem dzieł: pdf, ewentualnie JPEG);
   4) certyfikat lub dyplom poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, w przypadku ich posiadania;
   5) informację o posiadaniu w dorobku dzieła artystycznego o istotnym znaczeniu dla dyscypliny artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (informacja ta może być zawarta w autoreferacie i/lub wykazie osiągnięć);
   6) klauzulę informacyjną RODO, wzór do pobrania u dołu strony;
   7) kwestionariusz osobowy zawierający informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, wzór do pobrania u dołu strony.

  Wnioski wraz z autoreferatem oraz kwestionariuszem i oświadczeniami powinny być podpisane. Wszystkie dokumenty powinny być również przedstawione w wersji elektronicznej, zapisane na informatycznym nośniku danych.
  W celu poświadczenia za zgodność z oryginałem przedstawia się do wglądu oryginały dokumentów (dyplom wraz z suplementem, certyfikat językowy - w przypadku posiadania).

  Dokumentację należy przedstawić osobiście, w wyjątkowych sytuacjach przesłać tradycyjną pocztą lub kurierem.

  Oceny formalnej oraz kompletności wniosku dokonuje Rada Dyscypliny, oceny merytorycznej wniosku dokonuje komisja weryfikacyjna.
  W przypadku negatywnej oceny formalnej wniosku lub jego niekompletności Rada Dyscypliny wzywa kandydata/tkę do uzupełnienia braków we wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 • Weryfikacja efektów uczenia się (8 PRK)

  W przypadku pozytywnej oceny merytorycznej "umiejętności" i "kompetencji społecznych" kandydata dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK (dokonanej bez obecności kandydata/kandydatki), komisja weryfikacyjna przeprowadza egzamin z kandydatem/kandydatką obejmujący znajomość zagadnień wymienionych w kategorii "wiedza" dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK dla dyscypliny artystycznej sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki w celu potwierdzenia i weryfikacji uzyskania efektów uczenia się dla tych kwalifikacji.

  Komisja weryfikacyjna może również w drodze egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w tym samym dniu zweryfikować niektóre efekty z zakresu "umiejętności" i "kompetencji społecznych".

  Egzamin składa się w szczególności z prezentacji twórczości kandydata/kandydatki oraz jego/jej odpowiedzi na co najmniej 5 pytań komisji.

  W przypadku weryfikacji znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej B2 komisja przeprowadza egzamin w formie ustnej. Składa się on w szczególności z prezentacji koncepcji rozprawy doktorskiej w tym języku, odpowiedzi na co najmniej 3 pytania komisji weryfikacyjnej oraz rozumieniu tekstu pisanego, który kandydat otrzymuje w dniu egzaminu z zakresu dyscypliny, w której miałaby być realizowana rozprawa doktorska, polegającym na krótkiej rozmowie na tematy poruszone w tym tekście.

  Opis weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK określa załącznik nr 9 do Uchwały Senatu (u dołu strony).

  Termin egzaminu ustala Przewodniczący komisji weryfikacyjnej i informuje o tym kandydata/kandydatkę na co najmniej 14 dni przez wyznaczonym terminem. 

  Wynik egzaminu może być pozytywny lub negatywny.

  W przypadku pozytywnej weryfikacji, kandydat/kandydatka otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. Zaświadczenie będzie wymagane do wszczęcia właściwego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (składane wraz z rozprawą doktorską). 

  Zaświadczenie jest ważne wyłącznie w ASP w Katowicach. Akademia prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.

  Komisję weryfikacyjną wybiera Rada Dyscypliny spośród swoich członków. Komisja składa się z 5 osób. Rada Dyscypliny wyznacza przewodniczącego oraz sekretarza komisji.

  Egzamin przeprowadzany jest w formie stacjonarnej. Przewodniczący komisji może podjąć decyzję o przeprowadzeniu komisji w trybie zdalnym (on-line). 

 • Promotor i promotor pomocniczy

  W przypadku pozytywnej weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK Rada Dyscypliny wyznacza promotora lub promotora i promotora pomocniczego.

  Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w zakresie zagadnień zbieżnych z tematyką rozprawy doktorskiej.

  Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora w zakresie zagadnień zbieżnych z tematyką rozprawy doktorskiej.

  Promotora pomocniczego wyznacza Rada Dyscypliny tylko w przypadku, jeśli uzna, że będzie on pełnił istotną funkcję pomocniczą w opiece nad kandydatem/kandydatką, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników.

  Przed wszczęciem postępowania promotor sporządza opinię o rozprawie doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej przekazania przez kandydata do zaopiniowania. Kandydat powinien udokumentować termin przekazania rozprawy doktorskiej promotorowi. Opinia sporządzona w postaci pisemnej może być pozytywna lub negatywna. Sporządzoną opinię promotor przekazuje niezwłocznie kandydatowi.

 • Wszczęcie postępowania - wymagane dokumenty

  Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora sztuki następuje po przygotowaniu rozprawy doktorskiej pod okiem promotora lub promotora i promotora pomocniczego.

  Przed wszczęciem postępowania promotor sporządza opinię o rozprawie doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej przekazania przez kandydata do zaopiniowania. Kandydat powinien udokumentować termin przekazania rozprawy doktorskiej promotorowi. Opinia sporządzona w postaci pisemnej może być pozytywna lub negatywna. Sporządzoną opinię promotor przekazuje niezwłocznie kandydatowi.

  Do wniosku o wszczęcie postępowania (wzór u dołu strony) kandydat/kandydatka załącza następujące dokumenty:

  1. 4 egzemplarze rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną opinią promotora oraz szczegółowym opisem w językach polskim i angielskim (w niektórych przypadkach określonych w Uchwale Senatu - streszczeniem w języku angielskim);
  2. oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu rozprawy doktorskiej i jej szczegółowego opisu lub streszczenia (wzór u dołu strony);
  3. zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji na poziomie 8 PRK wydane przez ASP w Katowicach;
  4. deklarację jednostki zatrudniającej kandydata lub samego kandydata o pokryciu kosztów postępowania;
  5. zaświadczenie o zatrudnieniu w jednostce pokrywającej koszty postępowania; kandydata niebędącego  zatrudnionym w Akademii na dzień złożenia wniosku;
  6. informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli kandydat/kandydatka ubiegał/a się uprzednio o nadanie stopnia doktora (wzór u dołu strony).

  Wniosek wraz z oświadczeniami muszą być przez kandydata/kandydatkę podpisane oraz złożone również w wersji elektronicznej zapisany na informatycznym nośniku danych (np. pendrive), z tym że rozprawa doktorska może być złożona w plikach uwzględniających specyfikę prac składających się na rozprawę doktorską; część tekstowa dodatkowo w pliku z rozszerzeniem .txt, .doc. lub .docx. lub innym odpowiednim.

  Dokumentację należy przedłożyć osobiście, w wyjątkowych sytuacjach przesłać tradycyjną pocztą lub kurierem.
   

 • Po wszczęciu postępowania - komisja doktorska

  Po otrzymaniu kompletnego wniosku o wszczęcie postępowania Rada Dyscypliny powołuje 15-osobową Komisję Doktorską spośród osób będących pracownikami Akademii posiadającymi stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Rada wyznacza przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza komisji spośród jej członków.
  Do każdego postępowania o nadanie stopnia doktora powoływana jest odrębna Komisja Doktorska. 

  Do zadań komisji po wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora należy:

  • przeprowadzenie publicznej obrony rozprawy doktorskiej w terminie wyznaczonym przez Radę Dyscypliny i przedstawienie Radzie swojego stanowiska w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora sztuki;
  • możliwość złożenia Radzie Dyscypliny wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej..

  Czynności komisji kończą się uchwałami, które zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej składu.
  Głosowania w sprawach osobowych są tajne.
  Komisja obraduje w trybie stacjonarnym. Komisja może obradować w trybie zdalnym (on-line).

 • Recenzenci

  Po wszczęciu postępowania Rada Dyscypliny poza powołaniem Komisji Doktorskiej, wyznacza również 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami ASP w Katowicach ani uczelni, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki. 

  Kandydata na recenzenta może zaproponować każdy członek Rady Dyscypliny.

  Recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w zakresie zagadnień zbieżnych tematyką rozprawy doktorskiej, która posiada dorobek artystyczny i doświadczenie pozwalające na sporządzenie rzetelnej recenzji rozprawy doktorskiej.

  Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do bezstronności (w tym w szczególności, która w stosunku do kandydata jest małżonkiem oraz osobą, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, która prowadzi wspólnie z kandydatem badania naukowe, wspólne realizacje artystyczne lub projektowe, w przypadku gdy zachodzi między nim a kandydatem stosunek nadrzędności lub podległości służbowej, a także która pełniła uprzednio funkcję promotora lub recenzenta pracy dyplomowej kandydata).

  Wybranym recenzentom Rada Dyscypliny niezwłocznie przesyła rozprawę doktorską wraz z wnioskiem o sporządzenie recenzji.

  Recenzenci sporządzają recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia oraz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty sporządzenia recenzji, dostarczają recenzje do Rady Dyscypliny, za pośrednictwem Działu Kształcenia i Studentów.

  Recenzję przedstawia się w postaci pisemnej wraz z jej elektroniczną kopią zapisaną na informatycznym nośniku danych. Recenzja musi być opatrzona własnoręcznym podpisem recenzenta lub podpisem elektronicznym z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

 • Rozprawa doktorska

  Przedmiotem rozprawy doktorskiej przygotowanej pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego jest oryginalne dokonanie artystyczne.

  Rozprawę doktorską w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki może stanowić praca artystyczna lub projektowa, w tym także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.

  W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi praca artystyczna lub projektowa ze spójną tematycznie i opatrzoną tym samym tytułem pracą pisemną, kandydat dołącza streszczenie w języku angielskim, (co najmniej 5 stron tekstu formatu A4).

  Do rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną załącza się szczegółowy jej opis w języku polskim i angielskim (co najmniej 20 stron tekstu formatu A4).
  W opisie należy przedstawić w szczególności metodologię pracy stosowaną podczas przygotowania rozprawy doktorskiej, zastosowane techniki oraz wskazać zagadnienie artystyczne, które zostało w tej rozprawie przedstawione.

  W przypadku, gdy rozprawa doktorska stanowi samodzielną i wyodrębnioną część pracy zbiorowej do wniosku o wszczęcie postępowania dołącza się oświadczenia wszystkich jej współautorów precyzujące indywidualny wkład każdego z nich

  W przypadku, gdy kandydat nie został dopuszczony do obrony rozprawy doktorskiej w drodze postanowienia albo została wydana decyzja o odmowie nadania mu stopnia doktora, ta sama rozprawa nie może być podstawą do ponownego ubiegania się o nadanie stopnia doktora sztuki.

  Rozprawę doktorską będącą pracą pisemną lub szczegółowy opis rozprawy doktorskiej ASP w Katowicach sprawdza przed wyznaczeniem recenzentów z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.
  W związku z tym, kandydat/kandydatka powinni wszelkie wątpliwości wyjaśniać ze swoim promotorem oraz zwracać uwagę na prawidłowość w cytowaniu, tworzeniu przypisów oraz bibliografii. 

 • Dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej

  Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczony kandydat/kandydatka, który/a uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów. 
  Rada Dyscypliny wydaje postanowienie o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do obrony rozprawy doktorskiej.
  Na postanowienie Rady Dyscypliny o odmowie dopuszczenia do obrony przysługuje zażalenie do Rady Doskonałości Naukowej.
  W przypadku dopuszczenia do obrony lub pozytywnego rozpatrzenia zażalenia, Rada Dyscypliny w porozumieniu z Komisją Doktorską, promotorem albo promotorem i promotorem pomocniczym, recenzentami i kandydatem/kandydatką, wyznacza termin obrony, o którym informuje kandydata/kandydatkę z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
  Rada, niezwłocznie po ustaleniu terminu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, przekazuje komisji recenzje oraz pozostałą dokumentację dotyczącą postępowania w sprawie nadania stopnia doktora sztuki.

 • Obrona rozprawy doktorskiej, nadanie stopnia doktora

  Obrona odbywa się na otwartym dla publiczności posiedzeniu komisji doktorskiej. W posiedzeniu komisji bierze udział promotor albo promotor i promotor pomocniczy oraz co najmniej dwóch recenzentów.

  Po prezentacji przez kandydata rozprawy doktorskiej (w szczególności w formie wystawy lub prezentacji multimedialnej) i przedstawieniu głównych założeń i wyników rozprawy doktorskiej, przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności – zastępca przewodniczącego zleca przedstawienie recenzji poprzez ich odczytanie lub streszczenie. W przypadku nieobecności recenzenta Przewodniczący komisji zleca odczytanie recenzji wskazanemu przez siebie członkowi komisji.

  Kandydat ustosunkowuje się do uwag zawartych w recenzjach.

  Promotor lub promotor i promotor pomocniczy przedstawiają swoją opinię.

  Następnie przewodniczący otwiera dyskusję.

  Pytania kandydatowi mogą zadawać również osoby spoza składu komisji uczestniczące w publicznej obronie rozprawy doktorskiej.

  Po zakończeniu obrony rozprawy doktorskiej komisja odbywa posiedzenie niejawne, w której udział biorą tylko członkowie komisji, podczas którego podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora sztuki wraz z uzasadnieniem. W głosowaniu uczestniczą tylko członkowie komisji (nie głosują zatem zarówno promotor jak i recenzenci). Uchwałę wraz z protokołem z posiedzenia komisja niezwłocznie przekazuje Radzie Dyscypliny, za pośrednictwem Działu Kształcenia i Studentów.

  O wyniku obrony rozprawy doktorskiej niezwłocznie powiadamia się kandydata oraz osoby uczestniczące w publicznej obronie.

  Rada w formie decyzji administracyjnej nadaje stopień doktora sztuki lub odmawia jego nadania.

  Rada sporządza protokół z posiedzenia, na którym podjęta została uchwała, w którym zamieszcza w szczególności listę obecności uczestników posiedzenia, treść rozstrzygnięcia oraz wynik głosowania z podaniem liczby głosów oddanych „za”, „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się.

  Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora przysługuje odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Rady Dyscypliny.

  Postępowanie może zakończyć się również umorzeniem takiego postępowania na pisemny wniosek kandydata lub w przypadku jego śmierci, albo w innych przypadkach wskazanych w przepisach prawa w drodze postanowienia.

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej może się odbyć w trybie zdalnym (on-line).

 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej

  Wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej może zgłosić Komisja Doktorska w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym bezwzględną większością oddanych głosów.
  Warunkami wyróżnienia rozprawy doktorskiej są:

  • wszystkie recenzje rozprawy zakończone pozytywną konkluzją,
  • wysoka wartość merytoryczna rozprawy,
  • wzorowy sposób zaprezentowania rozprawy doktorskiej oraz przebieg obrony rozprawy doktorskiej.

  Otrzymanie pozytywnej opinii Komisji Doktorskiej o nadaniu stopnia doktora sztuki i spełnienie powyższych warunków nie jest równoznaczne z przyznaniem wyróżnienia.
  Dopiero w przypadku pozytywnej uchwały Komisji Doktorskiej w tej sprawie, wyróżnienie może przyznać Rada Dyscypliny.
  Wyróżnienia rozprawy doktorskiej dokonuje Rada na tym samym posiedzeniu, w którym podejmuje decyzję o nadaniu stopnia doktora sztuki.
  Autor wyróżnionej rozprawy doktorskiej otrzymuje list gratulacyjny Rektora Akademii.

 • Opłaty

  Postępowanie o nadanie stopnia doktora prowadzone jest na zasadach odpłatności, za wyjątkiem uczestników środowiskowych studiów doktoranckich oraz osób, które ukończyły kształcenie w szkole doktorskiej.

  W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego, koszty postępowania ponosi zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy.

  Na opłatę składają się rzeczywiście poniesione przez Akademię koszty, a w szczególności koszty wynagrodzenia promotora lub promotora i promotora pomocniczego, wynagrodzenia recenzentów, niezależnie od wyniku sporządzonej przez nich recenzji, podwyższone o pochodne od wynagrodzeń z przypadającymi od nich należnościami publicznoprawnymi, w szczególności składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne należnymi zgodnie z odrębnymi przepisami, a także koszty podróży i noclegów promotora, promotora pomocniczego i recenzentów niebędących pracownikami Akademii w związku z ich udziałem w publicznej obronie rozprawy doktorskiej a także koszty ogólnoadministracyjne.

  Kandydat lub podmiot finansujący postępowanie zobowiązany jest uiścić opłatę za postępowanie w terminie do 30 dni od otrzymania informacji o wszczęciu postępowania wraz z porozumieniem i kalkulacją kosztów, natomiast koszty podróży i zakwaterowania promotora, promotora pomocniczego i recenzentów - w terminie 14 dni od otrzymania z Akademii ich rozliczenia.

  W przypadku wydania decyzji o odmowie nadania stopnia doktora, część opłat podlega zwrotowi, w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji.

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.