Procedury aplikacji o świadczenia

Pomoc z Funduszu ZFŚŚ może być udzielona wyłącznie na podstawie umotywowanego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, zwanego dalej „wnioskiem”.

Wnioski należy składać w DSP.

Wszystkie wnioski o przyznanie świadczenia i dokumenty dołączone do wniosków powinny być:

  • wystawione imiennie na osobę uprawnioną;
  • złożone w języku polskim (koszty obowiązkowego tłumaczenia pokrywa we własnym zakresie wnioskodawca).

Faktury/bilety mogą być przedłożone do rozliczenia wyłącznie pod warunkiem, że:

  • są wystawione imiennie na osobę uprawnioną;
  • możliwe jest określenie: usługi/produktu jakiej dotyczy, wysokości poniesionego kosztu, daty ich realizacji);
  • koszt wskazany w przedłożonym dokumencie został uiszczony oraz
  • nie dotyczy zdarzeń przyszłych, kiedy możliwe jest dokonanie np. rezygnacji z usługi, której dotyczy wystawiony dokument.
  • - przy zachowaniu pozostałych zasad, o których mowa w Regulaminie ZFŚŚ.

W przypadku przedłożenia do rozliczenia faktury/biletu potwierdzającego poniesienie wydatku w walucie obcej, przyznane świadczenie jest wypłacane po przeliczeniu według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienia faktury lub datę wydarzenia widniejącą na bilecie.

We wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu ZFŚS osoba uprawniona ma obowiązek wykazać osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe (przy zachowaniu zasad określonych w ust. 2 i 3 oraz wskazać faktyczną wysokość wszystkich dochodów (bez względu na tytuł i źródło ich otrzymania) uzyskanych przez członków rodziny w przeliczeniu na średni dochód przypadający na jednego członka rodziny miesięcznie.

Podstawą potwierdzenia średniego dochodu przypadającego na członka rodziny/jedną osobę w rodzinie jest: ostatnie rozliczenie roczne składane do Urzędu Skarbowego (za rok ubiegły), wszystkich członków rodziny uzyskujących dochody (kopia zeznania podatkowego PIT); lub informacja o zmianach w dochodach w bieżącym roku lub oświadczenie złożone przez osobę uprawnioną, dotyczące sytuacji materialnej rodziny, uwzględniające dochody uzyskane przez wszystkich członków rodziny z ostatnich 3 miesięcy.

Wzór na wyliczenie średniego dochodu przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym (na podstawie PIT za ubiegły rok):                   

średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym = (suma uzyskanych w roku podatkowym wszystkich dochodów wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe     
minus  suma wszystkich należnych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
podzielić przez ilość osób w gospodarstwie domowym podzielić przez 12 miesięcy

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.