Ogłoszenia o naborze uczestników

 • Zagraniczne kursy języka angielskiego 2019 - kadra administracyjna

  Szanowni Państwo,

  Ogłaszamy nabór uczestników na zagraniczne kursy języka angielskiego w roku kalendarzowym 2019 w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”

  Celem udziału w kursach językowych jest podnoszenie kompetencji zarządczych kadry administracyjnej i zarządzającej. Udział w kursach ma przyczynić się do wzmacniania potencjału instytucjonalnego Akademii w kontekście uruchomienia od roku 2019/20 ścieżek kształcenia w języku angielskim.                                                                       

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z informacjami dot. wybranego kursu oraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile nie została złożona wcześniej)
  • merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie obsługi studentów cudzoziemców i wykładowców zagranicznych (ocena w skali 0-10)

  PIerwszeństwo w korzystaniu z kursów mają pracownicy dziekanatów oraz innych jednostek bezpośrednio zaangażowanych w obsługę cudzoziemców.

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu, Kanclerz oraz Kierownik Biura Rektora, na podstawie rekomendacji bezpośredniego przełożonego.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 25 marca 2019. 

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153 (Biblioteka).

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:

  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl 

 • Rezydencje zagraniczne 2019 - kadra akademicka

  Szanowni Państwo,

  Ogłaszamy nabór uczestników na wyjazdy na zagraniczne rezydencje dydaktyczne w roku 2019 w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”

  Celem udziału w rezydencjach jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Akademii. Uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu pobytu zagranicznego (z uwzględnieniem w sylabusie).                                       

  Zgłaszający się we własnym zakresie wyszukują możliwości udziału w rezydencji. W miarę możliwości wyjazdy powinny być realizowane w okresie wakacji lub innym terminie, który nie koliduje z zajęciami dydaktycznymi.

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem załączników (1. szczegółowy program rezydencji, 2. informacje dot. ceny i warunków płatności, 3. wstępne potwierdzenie przyjęcia na rezydencję, 4. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych - o ile nie została złożona wcześniej)
  • merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym (ocenie w skali 0-10 podlegać będzie potencjalna wartość nabytych kompetencji artystycznych/projektowych/dydaktycznych i planowanych po rezydencji działań dydaktycznych dla koncepcji rozwoju kierunku i wydziału)

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Prorektor ds. kształcenia i studentów, Dziekan Wydziału Projektowego oraz Dziekan Wydziału Artystycznego, na postawie rekomendacji Kolegiów Dziekańskich.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 29 marca 2019 r.

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153.

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:

  Koordynator Wydziału Artystycznego: ad. dr Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl

  Koordynator Wydziału Projektowego: ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl

  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl 

 • Studia podyplomowe - kadra administracyjna i zarządzająca (nabór ciągły)

  Ogłaszamy nabór ciągły uczestników studiów podyplomowych, finansowanych w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.” Studia mogą rozpoczynać się w roku 2018/19 lub w latach kolejnych.

  Celem udziału w studiach podyplomowych jest podnoszenie kompetencji zarządczych kadry administracyjnej i zarządzającej.                                            

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile klauzula nie została złożona wcześniej)
  • merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytych kompetencji w pracy zawodowej (ocena w skali 0-10)

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Zgłoszenia rozpatrywane będą na bieżąco przez komisję kwalifikacyjną w składzie: Kierownik Projektu, Kanclerz oraz Kierownik Biura Rektora, na podstawie rekomendacji bezpośredniego przełożonego.

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153.

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

   

  Kontakt:

  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl 

 • Wizyta studyjna w firmie Meble Jonczyk - studenci (nabór zakończony)

  Ogłaszamy zapisy na udział w wizycie studyjnej w firmie Meble Jonczyk w Dobrodzieniu.

  Wizyta odbędzie się 5 marca 2019 r.  Uczelnia zapewnia transport.

  Oferta przeznaczona jest dla studentów czterech ostatnich lat studiów obu Wydziałów.

  Zainteresowani studenci proszeni są o przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres katarzyna.pelka@asp.katowice.pl do 25 lutego 2019 r.

  Wizyta studyjna odbędzie się w ramach realizacji projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Uczestnicy będą zobowiązani do wypełnienia dodatkowych dokumentów zgodnie z wymaganiami projektu oraz do zaakceptowania postanowień Regulaminu udziału w projekcie.

 • Pracownia międzynarodowa, sem. letni 2018/19 - studenci (nabór zakończony)

  Ogłaszamy zapisy do pracowni międzynarodowej, którą poprowadzi Martin Newth z londyńskiej Chelsea College of Arts.

  Pracownia międzynarodowa to propozycja dla studentów:
  – III, IV i V roku Wydziału Artystycznego (zapisy w dziekanacie do 4 lutego 2019 r.),
  – I i II roku studiów II stopnia Wydziału Projektowego (zapisy w dziekanacie do 18 lutego 2019 r.).
  Zainteresowani studenci proszeni są o przygotowanie portfolio w formie krótkiego tekstu opisującego zainteresowania/koncepcje artystyczne oraz kilku zdjęć przykładowych realizacji. Portfolio nie powinno być dłuższe niż 4xA4 - format pdf.

  Pracownia międzynarodowa prowadzona będzie w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Uczestnicy będą zobowiązani do wypełnienia dodatkowych dokumentów zgodnie z wymaganiami projektu oraz do zaakceptowania postanowień Regulaminu udziału w projekcie.

  Opis pracowni:
  W czasie zajęć przeanalizowane zostaną sposoby, za pomocą których artyści wykorzystują, lub też niewłaściwie wykorzystują, zarówno stare, jak i nowe technologie. Uczestnicy zostaną poproszeni o zbadanie możliwości połączenia tradycyjnych i nowoczesnych metod. Mogą to być między innymi: metody analogowe i cyfrowe, ruchome i nieruchome, bezpośrednie lub wykorzystujące media. Uczestnicy będą rozwijać pomysły i koncepcje, nad którymi już pracują, by poznać czym jest praktyka eksperymentalna. Kurs jest skoncentrowany na stworzeniu samodzielnej pracy, która zostanie zaprezentowana na zbiorowej wystawie. Poprzez prezentację pracy uczestnicy zbadają, w jaki sposób metoda, za pomocą której ta praca powstała, może mieć wpływ na to, jak jest ona rozumiana.  Warsztaty dotyczyć będą charakteru współczesnego obcowania ze dziełem sztuki – łączenia historii z nowoczesnością oraz badania zależności między odbiorcą, a procesem tworzenia.

  Martin Newth będzie pracował z uczestnikami w ciągu całego semestru, czterokrotnie odwiedzając ASP w Katowicach. Uczestnicy zostaną poproszeni o podzielenie się swoimi zainteresowaniami i koncepcjami. Poprzez stały dialog i wzajemną krytykę będą stawiali sobie wyzwania i wspierali się w podejmowaniu twórczego ryzyka oraz wystawianiu istniejących praktyk na nowe sposoby myślenia.

 • szkolenia z kompetencji miękkich - kadra akademicka (nabór zakończony)

  Szanowni Państwo,

  Ogłaszamy nabór uczestników na szkolenie doskonalące kompetencje miękkie w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.” Głównym tematem szkolenia będą wystąpienia publiczne.

  Szkolenie obejmujące 8 godzin lekcyjnych odbędzie się 14 grudnia 2018 r. w siedzibie Akademii.

  Celem udziału w szkoleniu jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Akademii. Uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu szkolenia.
      
  Kryteria naboru:
  •    formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych
  •    merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytych umiejętności w procesie dydaktycznym

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Prorektor ds. kształcenia i studentów, Dziekan Wydziału Projektowego oraz Dziekan Wydziału Artystycznego, na postawie rekomendacji Kolegiów Dziekańskich.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 6 grudnia 2018.

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153 (Biblioteka).

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej projektu.

  Kontakt:
  Koordynator Wydziału Artystycznego: ad. dr Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl
  Koordynator Wydziału Projektowego: ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl
  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl

 • Rezydencje zagraniczne 2018 - kadra akademicka (nabór dodatkowy zakończony)

  Ogłaszamy dodatkowy nabór uczestników na wyjazdy na zagraniczne rezydencje dydaktyczne w roku 2018 w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”

  Celem udziału w rezydencjach jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych  w ramach specjalistycznych kursów, szkoleń, warsztatów itp. (nie prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej). Uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu pobytu zagranicznego (z uwzględnieniem w sylabusie).

  Zgłaszający się we własnym zakresie wyszukują możliwości udziału w rezydencji. W miarę możliwości wyjazdy powinny być realizowane w terminie, który nie koliduje z zajęciami dydaktycznymi.

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem załączników (1. szczegółowy program rezydencji, 2. informacje dot. ceny i warunków płatności, 3. wstępne potwierdzenie przyjęcia na rezydencję, 4. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych),
  • merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym (ocenie w skali 0-10 podlegać będzie potencjalna wartość nabytych kompetencji artystycznych/projektowych/dydaktycznych i planowanych po rezydencji działań dydaktycznych dla koncepcji rozwoju kierunku i wydziału).

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Prorektor ds. kształcenia i studentów, Dziekan Wydziału Projektowego oraz Dziekan Wydziału Artystycznego, na podstawie rekomendacji Kolegiów Dziekańskich.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 5 listopada 2018.

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153 (Biblioteka).

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej: https://asp.katowice.pl/uczelnia/projekty/program-rozwoju-asp-w-katowicach

  Kontakt:

  Koordynator Wydziału Artystycznego: ad. dr Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl

  Koordynator Wydziału Projektowego: ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl

  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl

 • Pracownia międzynarodowa, sem. zimowy 2018/19 - studenci (nabór zakończony)

  Ogłaszamy zapisy do pracowni międzynarodowej, którą poprowadzi Simeon Featherstone z londyńskiej Central Saint Martins.

  Simeon Featherstone wykłada w ramach Spatial Practices Programme, na studiach magisterskich MA Narrative Environments. Zajmuje się ceramiką i partycypacją społeczną. W jego działaniach glina staje się narzędziem zaangażowania publiczności, umożliwiającym refleksję na temat otoczenia.

  Na zajęcia mogą się zapisywać studenci:

  - III, IV i V roku Wydziału Artystycznego (zapisy do 5 października 2018 r.)

  - I roku studiów II stopnia Wydziału Projektowego (zapisy do 9 października 2018 r.)

  Zajęcia odbędą się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19 (pracownia z wyboru, wspomagająca). Zainteresowani studenci proszeni są o przesłanie portfolio do swojego dziekanatu w ww. terminach.

  Format zajęć:

  - 3 bezpośrednie spotkania z wykładowcą zagranicznym w formie intensywnych, 3-dniowych wykładów i warsztatów (j. angielski)

  - stała, cotygodniowa współpraca z polskim asystentem (dr Anna Pohl – j. polski)

  - możliwość konsultacji z wykładowcą zagranicznym z wykorzystaniem mediów elektronicznych.

  Pracownia międzynarodowa prowadzona będzie w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Uczestnicy będą zobowiązani do wypełnienia dodatkowych dokumentów zgodnie z wymaganiami projektu oraz do zaakceptowania postanowień Regulaminu udziału w projekcie.

  Opis pracowni:

  Narracyjne spotkania – opracowywanie narracji i wykorzystywanie opowieści do zinterpretowania na nowo przestrzeni, obiektów i społeczności. Narracja stanowi strukturę, w ramach której analizuje się wyniki pracy badawczej, tworzy pojęcia i prowadzi skuteczną komunikację. Studenci zobaczą, jak można dzięki rzemiosłu (ceramika) kreować i formować pojęcia, umożliwiać kreatywne formy zaangażowania, oraz tworzyć produkty, które opowiadają historię tej podróży.

  Studenci będą pracować w grupach, aby nawiązać współpracę z otoczeniem dzięki opracowaniu „narzędzia” komunikacji, które umożliwi zbliżenie do siebie dwóch przeciwności, tj. przeciwstawnych sił, pojęć, grup. Studenci będą mieli wpływ na tworzenie treści kursu i będą współpracować z otoczeniem zewnętrznym, prowadząc i opracowując badania oraz uzyskując w czasie rzeczywistym informację zwrotną dotyczącą postępu prac. Otrzymają wsparcie w postaci serii intensywnych warsztatów, wykładów i konsultacji. Zaprezentują wyniki swojej pracy oraz udowodnią swój wkład w proces uczenia się jako jednostki oraz we współpracy z innymi.

 • Warsztaty w ramach tygodnia projektowego - studenci (nabór zakończony)

  Ogłaszamy zapisy na warsztaty prowadzone przez ekspertów krajowych i zagranicznych w ramach tygodnia projektowego Dizajn na BezTydzień.

  Warsztaty dla studentów studiów II stopnia Wydziału Projektowego:

  Designing a sans in two days
  Transforming information for citizens
  Noise against Noise Lecture: History of analog synthesis
  Neighbours' corner: Local place to meet the community fellows
  Design Fictions: Complex Futures of Care
  Empatia w projektowaniu, czyli badania User Experience w praktyce
  Empatia w projektowaniu, czyli badania User Experience w praktyce
  Proceduralne metody pracy twórczej w środowisku TouchDesigner
  Fusion
  Projektowanie pierwszej pomocy

  Warsztaty dla studentów czterech ostatnich semestrów obu Wydziałów
  (3. i 4. roku studiów I stopnia, 1.i 2. roku studiów II stopnia, 4. i 5. roku jednolitych studiów magisterskich):

  Słowo narzędziem twórcy
  Komunikacja bez przemocy w feedbacku
  Scrum jako sposób na zwinną budowę produktu
  Prototyp. Szybkie budowanie produktu cyfrowego
  Creative coding I
  Creative coding II
  Prawo autorskie w działalności twórczej grafików

  Szczegółowe informacje o programie i sposobie zapisywania się

  Warsztaty będą prowadzone w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Uczestnicy będą zobowiązani do wypełnienia dodatkowych dokumentów zgodnie z wymaganiami projektu oraz do zaakceptowania postanowień Regulaminu udziału w projekcie.

 • UX Poland 2018 i ATypI 2018 - kadra akademicka (nabór zakończony)

  Ogłaszamy nabór uczestników na warsztaty projektowania UX Poland 2018 oraz konferencję ATypI 2018  w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”

  Warsztaty organizowane w ramach Projektu mają na celu podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Akademii. Uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu warsztatów (z uwzględnieniem w sylabusie).                                        

  Kryteria naboru:

  - formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  - merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym (ocenie w skali 0-10 podlegać będzie potencjalna wartość nabytych kompetencji artystycznych/projektowych/dydaktycznych i planowanych działań dydaktycznych dla koncepcji rozwoju kierunku i wydziału).

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Prorektor ds. kształcenia i studentów, Dziekan Wydziału Projektowego oraz Dziekan Wydziału Artystycznego, na postawie rekomendacji Kolegiów Dziekańskich.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 11 lipca 2018 o godz. 15:00.

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153.

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej: https://asp.katowice.pl/uczelnia/projekty/program-rozwoju-asp-w-katowicach

  Kontakt:

  Koordynator Wydziału Artystycznego: ad. dr Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl

  Koordynator Wydziału Projektowego: ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl

  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl

 • Rezydencje zagraniczne - kadra akademicka (nabór zakończony)

  Szanowni Państwo,

  Ogłaszamy nabór uczestników na wyjazdy na zagraniczne rezydencje dydaktyczne w roku 2018 w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”

  Celem udziału w rezydencjach jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Akademii. Uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu pobytu zagranicznego (z uwzględnieniem w sylabusie).                                        

  Zgłaszający się we własnym zakresie wyszukują możliwości udziału w rezydencji. W miarę możliwości wyjazdy powinny być realizowane w okresie wakacji lub innym terminie, który nie koliduje z zajęciami dydaktycznymi.

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem załączników (1. szczegółowy program rezydencji, 2. informacje dot. ceny i warunków płatności, 3. wstępne potwierdzenie przyjęcia na rezydencję, 4. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych),
  • merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym (ocenie w skali 0-10 podlegać będzie potencjalna wartość nabytych kompetencji artystycznych/projektowych/dydaktycznych i planowanych po rezydencji działań dydaktycznych dla koncepcji rozwoju kierunku i wydziału).

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Prorektor ds. kształcenia i studentów, Dziekan Wydziału Projektowego oraz Dziekan Wydziału Artystycznego, na postawie rekomendacji Kolegiów Dziekańskich.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 30 czerwca 2018.

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153 (Biblioteka).

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej: https://asp.katowice.pl/uczelnia/projekty/program-rozwoju-asp-w-katowicach

  Kontakt:

  Koordynator Wydziału Artystycznego: ad. dr Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl

  Koordynator Wydziału Projektowego: ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl

  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl 

 • Kursy języka angielskiego - kadra akademicka (nabór zakończony)

  Szanowni Państwo,

  Ogłaszamy nabór uczestników na kursy języka angielskiego w roku akademickim 2018/2019 w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”

  Celem udziału w kursach językowych jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Akademii. Uczestnicy kursów zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności podczas prowadzenia zajęć ze studentami w języku angielskim w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu kursu, np. w ramach zajęć ze studentami programu Erasmus+ lub w ramach ścieżek w języku angielskim, które zostaną uruchomione na Wydziale Projektowym od roku akademickiego 2019/2020. Informacja o prowadzeniu zajęć w języku angielskim musi zostać ujęta w sylabusie.                                                           

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym (ocena w skali 0-10)

  Pierwszeństwo w korzystaniu z kursów mają osoby zaangażowane w prowadzenie zajęć w ramach ścieżki anglojęzycznej.

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Prorektor ds. kształcenia i studentów, Dziekan Wydziału Projektowego oraz Dziekan Wydziału Artystycznego, na postawie rekomendacji Kolegiów Dziekańskich.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 2 lipca 2018. 

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153 (Biblioteka).

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:

  Koordynator Wydziału Artystycznego: ad. dr Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl

  Koordynator Wydziału Projektowego: ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl

  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl

 • Kursy języka angielskiego - kadra administracyjna i zarządzająca (nabór zakończony)

  Szanowni Państwo,

  Ogłaszamy nabór uczestników na kursy języka angielskiego w roku akademickim 2018/2019 w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”

  Celem udziału w kursach językowych jest podnoszenie kompetencji zarządczych kadry administracyjnej i zarządzającej. Udział w kursach ma przyczynić się do wzmacniania potencjału Akademii w kontekście uruchomienia od roku 2019/20 ścieżek kształcenia w języku angielskim.                                                                       

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie obsługi studentów cudzoziemców i wykładowców zagranicznych (ocena w skali 0-10)

  PIerwszeństwo w korzystaniu z kursów mają pracownicy dziekanatów oraz innych jednostek bezpośrednio zaangażowanych w obsługę cudzoziemców.

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu, Kanclerz oraz Kierownik Biura Rektora, na podstawie rekomendacji bezpośredniego przełożonego.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 2 lipca 2018. 

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153 (Biblioteka).

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:

  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.