Ogłoszenia o naborze uczestników

 • Szkolenie z zakresu kompetencji projektowych 20-25.09.2021

  Ogłaszamy nabór uczestników na intensywne tygodniowe szkolenie z zakresu projektowania w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”

  Szkolenie będzie prowadzone przez Zamek Cieszyn w terminie od 20 do 25 września 2021r. Ramowy program.

  Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru (z uwzględnieniem w sylabusie). 

  Finansowanie ze środków projektu obejmuje koszt szkolenia, sześciodniowy pobyt z częściowym wyżywieniem oraz koszt dojazdu do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem.

  Kryteria naboru:

  •    formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile nie była złożona wcześniej)

  •    merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym (ocena w skali 0-10)

   

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać na adres program-rozwoju@asp.katowice.pl do 5 września 2021 r. 

  Informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

   

  Kontakt:

  Koordynator Wydziału Projektowego: dr hab. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl

  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl

 • Rezydencje zagraniczne 2021 - kadra dydaktyczna

  Ogłaszamy nabór uczestników na zagraniczne rezydencje dydaktyczne w roku 2021 w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”
  Rezydencje mogą być realizowane w formie wyjazdu zagranicę (z zachowaniem aktualnych przepisów i ograniczeń dotyczących wjazdu i pobytu w wybranym kraju) lub w formie online. Rezydencje powinny zostać zakończone do 30 września 2021 r.

  Celem udziału w rezydencjach jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Akademii. Uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu rezydencji (z uwzględnieniem w sylabusie).
      
  Zgłaszający się we własnym zakresie wyszukują możliwości udziału w rezydencjach. W miarę możliwości powinny być one realizowane w okresie wakacji lub innym terminie, który nie koliduje z zajęciami dydaktycznymi.

  Preferowane będą rezydencje artystyczne albo dłuższe programy szkoleniowe. Nabór nie dotyczy udziału w konferencjach.
  Priorytetowo będą traktowane kandydatury osób, które nie brały jeszcze udziału w rezydencjach finansowanych ze środków projektu.

  Możliwości finansowania: opłata za udział, koszty podróży, stypendium na koszty zakwaterowania i utrzymania (liczba dni pobytu za granicą x kwota diety określonej w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).
  Średni koszt jednej rezydencji (opłata + koszty pobytu) założony w budżecie projektu nie powinien przekroczyć 5500 zł.
  Sfinansowanie rezydencji/programów szkoleniowych, których całkowity koszt przekracza 5500 zł, będzie możliwe jedynie w wypadku, kiedy w budżecie projektu pozostanie odpowiednia nadwyżka środków. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane indywidualnie przez komisję weryfikującą wnioski.


  Kryteria naboru:
  •    formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem załączników (1. szczegółowy program rezydencji, 2. informacje dot. ceny i warunków płatności, 3. wstępne potwierdzenie przyjęcia na rezydencję, 4. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych)
  •    merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym (ocenie w skali 0-10 podlegać będzie potencjalna wartość nabytych kompetencji artystycznych/projektowych/dydaktycznych i planowanych po rezydencji działań dydaktycznych dla koncepcji rozwoju kierunku i wydziału)

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.


  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać na adres program-rozwoju@asp.katowice.pl do 15 marca 2021 r.
  Informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:
  Koordynator Wydziału Artystycznego: dr hab. Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl
  Koordynator Wydziału Projektowego: dr hab. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl
  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl

 • Szkolenia informatyczne - kadra dydaktyczna (nabór ciągły)

  Szanowni Państwo,

  Ogłaszamy nabór uczestników szkoleń i kursów podnoszących kompetencje informatyczne (oprogramowanie 3D, InDesign, CAD, SolidWorks, Adobe CC i in.) w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”

  Celem udziału w kursach i szkoleniach jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Akademii. Uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu szkolenia (z uwzględnieniem w sylabusie).
      
  Zgłaszający się we własnym zakresie wyszukują możliwości udziału w szkoleniach. W miarę możliwości powinny być one realizowane w terminie, który nie koliduje z zajęciami dydaktycznymi.
  Szkolenia mogą mieć formę zajęć stacjonarnych lub kursu online (kursy/szkolenia online należy ukończyć w czasie 3 miesięcy), nie mogą odbywać się w Akademii.
  Dofinansowanie obejmuje opłatę za kurs, bez ewentualnych kosztów dojazdu/pobytu.

  Ogłoszony nabór ma charakter ciągły, o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń spełniających kryteria formalne:
  złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem załączników:
  1. program szkolenia,
  2. informacje dot. ceny i warunków płatności,
  3. wstępne potwierdzenie przyjęcia na szkolenie,
  4. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Zgłoszenia rozpatrywane będą na bieżąco, na podstawie rekomendacji bezpośredniego przełożonego.
  Jeden uczestnik może uzyskać finansowanie maksymalnie dwóch kursów/szkoleń. O finansowanie kolejnego szkolenia można się ubiegać po ukończeniu poprzedniego.
  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153.

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej: https://asp.katowice.pl/uczelnia/projekty/program-rozwoju-akademii-sztuk-pieknych-w-katowicach/o-projekcie

  Kontakt:
  Koordynator Wydziału Artystycznego: dr hab. Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl
  Koordynator Wydziału Projektowego: dr hab. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska, prof. ASP amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl
  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl

 • Kompetencje miękkie - kadra dydaktyczna (nabór ciągły)

  Ogłaszamy nabór uczestników szkoleń i kursów podnoszących kompetencje miękkie pracowników dydaktycznych.

  Celem udziału w kursach i szkoleniach jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Akademii. Uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu szkolenia (z uwzględnieniem w sylabusie).
      
  Zgłaszający się we własnym zakresie wyszukują możliwości udziału w szkoleniach. W miarę możliwości powinny być one realizowane w terminie, który nie koliduje z zajęciami dydaktycznymi.
  Szkolenia mogą mieć formę zajęć stacjonarnych lub kursu online.

  Ogłoszony nabór ma charakter ciągły, o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń spełniających kryteria formalne:
  przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem załączników:
  1. program szkolenia,
  2. informacje dot. ceny i warunków płatności,
  3. wstępne potwierdzenie przyjęcia na szkolenie,
  4. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres program-rozwoju@asp.katowice.pl.
  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

 • kurs języka angielskiego - kadra administracyjna (nabór zakończony)

  Ogłaszamy nabór uczestników na grupowe kursy języka angielskiego w roku akademickim 2020/2021 w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).
   
  Nabór dotyczy wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach w bieżącym roku akademickim; prosimy o zgłoszenia także tych z Państwa, którzy brali udział w kursie  w 2019/20 i chcą kontynuować naukę.

  Celem udziału w kursach językowych jest podnoszenie kompetencji zarządczych kadry administracyjnej i zarządzającej. Udział w kursach ma przyczynić się do wzmacniania potencjału Akademii w kontekście uruchomienia ścieżek kształcenia w języku angielskim.  
                                                                          
  Kryteria naboru:
  •    formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli klauzula nie została złożona w Biurze Projektu w związku z wcześniejszym udziałem w projekcie)
  •    merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie obsługi studentów cudzoziemców i wykładowców zagranicznych (ocena w skali 0-10)
   
  Pierwszeństwo w korzystaniu z kursów mają pracownicy dziekanatów oraz innych jednostek bezpośrednio zaangażowanych w obsługę cudzoziemców.

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
   
  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa we wtorek  3 listopada 2020 r.
  Formularze (wraz z klauzulą zgody w przypadku osób, które nie brały jeszcze udziału w działaniach projektu)  należy przesłać na adres program-rozwoju@asp.katowice.pl.

   
  Informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:
  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl

 • kurs języka angielskiego - kadra akademicka (nabór zakończony)

  Ogłaszamy nabór uczestników na grupowe kursy języka angielskiego w roku akademickim 2020/2021 w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

  Nabór dotyczy wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach w bieżącym roku akademickim; prosimy o zgłoszenia także tych z Państwa, którzy brali udział w kursie  w 2019/20 i chcą kontynuować naukę.

  Harmonogram zajęć zostanie ustalony po zakończeniu naboru i określeniu poziomów językowych grup. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu; w pierwszym semestrze online, a w drugim semestrze zależnie od sytuacji epidemiologicznej.

  Celem udziału w kursach językowych jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Akademii. Uczestnicy kursów zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności podczas prowadzenia zajęć ze studentami w języku angielskim w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu kursu, np. w ramach zajęć ze studentami programu Erasmus+ lub w ramach ścieżek w języku angielskim na Wydziale Projektowym. Informacja o prowadzeniu zajęć w języku angielskim musi zostać ujęta w sylabusie.
                                                                          
  Kryteria naboru:
  •    formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli klauzula nie została złożona w Biurze Projektu w związku z wcześniejszym udziałem w projekcie)
  •    merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym (ocena w skali 0-10)
   
  Pierwszeństwo w korzystaniu z kursów mają osoby zaangażowane w prowadzenie zajęć w ramach ścieżki anglojęzycznej.

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
   
  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa we wtorek  3 listopada 2020 r.
  Formularze (wraz z klauzulą zgody w przypadku osób, które nie brały jeszcze udziału w działaniach projektu)  należy przesłać na adres program-rozwoju@asp.katowice.pl.
       
  Informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.
   
  Kontakt:
  Koordynator Wydziału Artystycznego: ad. dr Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl
  Koordynator Wydziału Projektowego: ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl
  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl

 • Studia podyplomowe - kadra administracyjna i zarządzająca (nabór ciągły)

  Ogłaszamy nabór ciągły uczestników studiów podyplomowych, finansowanych w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.” Studia mogą rozpoczynać się w roku 2018/19 lub w latach kolejnych.

  Celem udziału w studiach podyplomowych jest podnoszenie kompetencji zarządczych kadry administracyjnej i zarządzającej.                                            

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile klauzula nie została złożona wcześniej)
  • merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytych kompetencji w pracy zawodowej (ocena w skali 0-10)

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Zgłoszenia rozpatrywane będą na bieżąco przez komisję kwalifikacyjną w składzie: Kierownik Projektu, Kanclerz oraz Kierownik Biura Rektora, na podstawie rekomendacji bezpośredniego przełożonego.

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153.

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

   

  Kontakt:

  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl 

 • Eastern Design Conference - studenci (nabór zakończony)

  Ogłaszamy nabór kandydatów do udziału w warsztatach i konferencji Eastern Design Conference od 7 do 9 listopada 2019 r. w Koszycach (Słowacja).
  Zgłoszenia mogą składać studenci czterech ostatnich semestrów studiów Wydziału Projektowego oraz Artystycznego.

  Informacje o konferencji: https://www.easternconf.com/

  Informacje o warsztatach: https://www.facebook.com/events/563126411109723/

  Uczestnicy otrzymają dofinansowanie:
  - opłacony udział w warsztatch i konferencji
  - zwrot kosztów podróży środkami transportu publicznego (autobus, kolej II kl.) do maksymalnej kwoty 135 zł
  - zwrot kosztów zakwaterowania do maksymalnej wysokości 38 euro/noc

  Wyjazd na konferencję i warsztaty odbędzie się w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Uczestnicy będą zobowiązani do wypełnienia dodatkowych dokumentów zgodnie z wymaganiami projektu oraz do zaakceptowania postanowień Regulaminu udziału w projekcie.

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile nie została złożona wcześniej
  • merytoryczne: uzasadnienie wniosku oceniane w skali 0-10

   Zgłoszenia należy składać do poniedziałku 28 października 2019 r. do godz. 12:00 w Biurze Projektu (pokój 153 w budynku R50).

 • kurs języka angielskiego - kadra administracyjna (nabór zakończony)

  Ogłaszamy nabór uczestników na kursy języka angielskiego w roku akademickim 2019/2020 w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”
   
  Nabór nie dotyczy osób, które chodziły na zajęcia z j. angielskiego w roku 2018/19 i kontynuują naukę w 2019/20.

  Celem udziału w kursach językowych jest podnoszenie kompetencji zarządczych kadry administracyjnej i zarządzającej. Udział w kursach ma przyczynić się do wzmacniania potencjału Akademii w kontekście uruchomienia od roku 2019/20 ścieżek kształcenia w języku angielskim.  
                                                                          
  Kryteria naboru:
  •    formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych
  •    merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie obsługi studentów cudzoziemców i wykładowców zagranicznych (ocena w skali 0-10)
   
  Pierwszeństwo w korzystaniu z kursów mają pracownicy dziekanatów oraz innych jednostek bezpośrednio zaangażowanych w obsługę cudzoziemców.

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu, Kanclerz oraz Kierownik Biura Rektora, na podstawie rekomendacji bezpośredniego przełożonego.
   
  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 20 września 2019 o godz. 15:00.
  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153.
   
  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:
  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl

 • kurs języka angielskiego - kadra akademicka (nabór zakończony)

  Ogłaszamy nabór uczestników na kursy języka angielskiego w roku akademickim 2019/2020 w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”

  Nabór nie dotyczy osób, które chodziły na zajęcia z j. angielskiego w roku 2018/19 i kontynuują naukę w 2019/20.

  Celem udziału w kursach językowych jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Akademii. Uczestnicy kursów zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności podczas prowadzenia zajęć ze studentami w języku angielskim w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu kursu, np. w ramach zajęć ze studentami programu Erasmus+ lub w ramach ścieżek w języku angielskim, które zostaną uruchomione na Wydziale Projektowym od roku akademickiego 2019/2020. Informacja o prowadzeniu zajęć w języku angielskim musi zostać ujęta w sylabusie.
                                                                          
  Kryteria naboru:
  •    formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych
  •    merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym (ocena w skali 0-10)
   
  Pierwszeństwo w korzystaniu z kursów mają osoby zaangażowane w prowadzenie zajęć w ramach ścieżki anglojęzycznej.

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
   
  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Prorektor ds. kształcenia i studentów, Dziekan Wydziału Projektowego oraz Dziekan Wydziału Artystycznego, na postawie rekomendacji Kolegiów Dziekańskich.
   
  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 20 września 2019 r. o godz. 15:00.
  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153.
   
  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.
   
  Kontakt:
  Koordynator Wydziału Artystycznego: ad. dr Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl
  Koordynator Wydziału Projektowego: ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl
  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl

 • Wyjazd szkoleniowy na Biennale w Weneceji - kadra akademicka (nabór dodatkowy zakończony)

  Ogłaszamy dodatkowy nabór na wyjazdy szkoleniowe na 58. Międzynarodową Wystawę Sztuki La Biennale di Venezia  w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  W programie wyjazdu przewidziane jest oprowadzanie po wystawie oraz wykład dla grupy pracowników naszej uczelni. Organizatorzy potwierdzili możliwość dostosowania tematyki wykładu do zainteresowań naszej grupy, dlatego prosimy o wskazanie Państwa oczekiwań już w formularzu zgłoszeniowym.
  Celem wyjazdu jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Akademii. Uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu pobytu zagranicznego (z uwzględnieniem w sylabusie).
                                       
  Pierwszeństwo udziału będą mieli pracownicy Wydziału Artystycznego.

  Wyjazdy planowane są w dwóch terminach:
  1.    między 9 a 15 września 2019 r.
  2.    między 14 a 20 października 2019 r.

  Ze środków projektu Akademia pokrywa opłaty za wstęp oraz wykład, ponadto uczestnicy otrzymują refundację kosztów podróży do wysokości 1200 zł oraz stypendium na dofinansowanie kosztów utrzymania w wysokości 48 euro/dzień.

  Kryteria naboru:
  •    formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile nie została złożona wcześniej)
  •    merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym (ocenie w skali 0-10 podlegać będzie potencjalna wartość nabytych kompetencji artystycznych/projektowych/dydaktycznych i planowanych po rezydencji działań dydaktycznych dla koncepcji rozwoju kierunku i wydziału)

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Prorektor ds. kształcenia i studentów, Dziekan Wydziału Projektowego oraz Dziekan Wydziału Artystycznego, na postawie rekomendacji Kolegiów Dziekańskich.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa w piątek 28 czerwca 2019 r. o godz. 15:00.
  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153. Prosimy Państwa o zadbanie o to, aby wnioski były kompletne (ze wszystkimi wymaganymi podpisami/opiniami itp.)

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:
  Koordynator Wydziału Artystycznego: ad. dr Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl
  Koordynator Wydziału Projektowego: ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl
  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl

 • Rezydencje zagraniczne 2019 - kadra akademicka (nabór dodatkowy zakończony)

  Ogłaszamy dodatkowy nabór uczestników na wyjazdy na zagraniczne rezydencje dydaktyczne w roku 2019 w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”

  Celem udziału w rezydencjach jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Akademii. Uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu pobytu zagranicznego (z uwzględnieniem w sylabusie).
      
  Zgłaszający się we własnym zakresie wyszukują możliwości udziału w rezydencji. W miarę możliwości wyjazdy powinny być realizowane w okresie wakacji lub innym terminie, który nie koliduje z zajęciami dydaktycznymi.

  Kryteria naboru:
  •    formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem załączników (1. szczegółowy program rezydencji, 2. informacje dot. ceny i warunków płatności, 3. wstępne potwierdzenie przyjęcia na rezydencję, 4. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych)
  •    merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym (ocenie w skali 0-10 podlegać będzie potencjalna wartość nabytych kompetencji artystycznych/projektowych/dydaktycznych i planowanych po rezydencji działań dydaktycznych dla koncepcji rozwoju kierunku i wydziału)

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Prorektor ds. kształcenia i studentów, Dziekan Wydziału Projektowego oraz Dziekan Wydziału Artystycznego, na postawie rekomendacji Kolegiów Dziekańskich.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 21 czerwca 2019 r. o godz. 15:00.

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153.

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej: https://asp.katowice.pl/uczelnia/projekty/program-rozwoju-akademii-sztuk-pieknych-w-katowicach/o-projekcie

  Kontakt:
  Koordynator Wydziału Artystycznego: ad. dr Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl
  Koordynator Wydziału Projektowego: ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl
  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl

 • Wyjazd szkoleniowy na Biennale w Wenecji - kadra akademicka (nabór zakończony)

  Ogłaszamy nabór uczestników na wyjazdy szkoleniowe na 58. Międzynarodową Wystawę Sztuki La Biennale di Venezia  w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”

  W programie wyjazdu przewidziane jest oprowadzanie po wystawie oraz wykład dla grupy pracowników naszej uczelni. Organizatorzy potwierdzili możliwość dostosowania tematyki wykładu do zainteresowań naszej grupy, dlatego prosimy o wskazanie Państwa oczekiwań już w formularzu zgłoszeniowym.

  Celem wyjazdu jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Akademii. Uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu pobytu zagranicznego (z uwzględnieniem w sylabusie).
      
  Pierwszeństwo udziału będą mieli pracownicy Wydziału Artystycznego.

  Wyjazdy planowane są w dwóch terminach:
  1.    9-15 września 2019 r.
  2.    14-20 października 2019 r.

  Ze środków projektu Akademia pokrywa opłaty za wstęp oraz wykład, ponadto uczestnicy otrzymują refundację kosztów podróży do wysokości 1200 zł oraz stypendium na dofinansowanie kosztów utrzymania w wysokości 48 euro/dzień.

  Kryteria naboru:
  •    formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile nie została złożona wcześniej)
  •    merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym (ocenie w skali 0-10 podlegać będzie potencjalna wartość nabytych kompetencji artystycznych/projektowych/dydaktycznych i planowanych po rezydencji działań dydaktycznych dla koncepcji rozwoju kierunku i wydziału)

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Prorektor ds. kształcenia i studentów, Dziekan Wydziału Projektowego oraz Dziekan Wydziału Artystycznego, na postawie rekomendacji Kolegiów Dziekańskich.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 14 czerwca 2019 r. o godz. 15:00.
  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153.

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:
  Koordynator Wydziału Artystycznego: ad. dr Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl
  Koordynator Wydziału Projektowego: ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl
  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl

 • Rezydencja w Toshihiro Hamano Art Institute - kadra akademicka (nabór zakończony)

  Ogłaszamy nabór uczestników na wyjazd na rezydencję dydaktyczną w Toshihiro Hamano Art Institute w Japonii, w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”
  Instytucja goszcząca kieruje zaproszenie do pracowników Katedry Grafiki oraz trzech pracowni Katedry Intermediów i Scenografii Wydziału Artystycznego.

  Celem udziału w rezydencji jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Akademii. Uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu pobytu zagranicznego (z uwzględnieniem w karcie przedmiotu).

  Czas trwania rezydencji artystycznej: 2 tygodnie (wrzesień 2019 r., dokładny termin do ustalenia)

  Warunki rezydencji artystycznej oferowane przez Toshihiro Hamano Art Institute:
  - darmowa przestrzeń studyjna (o ile nie są wymagane żadne specjalne udogodnienia) w Takamatsu, Utazu, Sakaide lub Marugame (miejsce uzależnione od wymagań rezydenta, charakterystyki podjętych działań artystycznych);
  - pomoc w znalezieniu odpowiedniego zakwaterowania;
  - subwencja (100.000 JPY) przyznana przez Mecenat Kagawa: Hamano Art Foundation, przeznaczona m. in. na zakup materiałów;
  - wystawa dzieł sztuki powstałych w ramach rezydencji artystycznej, jak i powstałych przed rezydencją w White Cube Takamatsu Tsukumo Gallery;
  - promocja programu rezydencji artystycznej w mediach;
  - przygotowanie pomieszczeń studia;
  - inne niezbędne wsparcie w zależności od potrzeb artystów podczas ich pobytu.
  Dodatkowo Toshihiro Hamano Art Institute zapewnia pomoc w organizacji specjalnego wykładu dla studentów oraz wymianę/spotkania z lokalnymi artystami.

  Ze środków projektu „Program rozwoju ASP w Katowicach” uczestnik otrzymuje refundację kosztów podróży do wysokości 4500 zł oraz stypendium dofinansowujące koszty utrzymania, w tym zakwaterowania, w wysokości 7532 jeny/dzień.

  Kryteria naboru:
  •    formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem załączników (1. koncepcja programu rezydencji i kończącej ją wystawy – w języku angielskim; 2. portfolio w języku angielskim w formie pliku pdf, przygotowane do wglądu dla Toshihiro Hamano Art Institute, zawierające m.in. imię i nazwisko, adres pocztowy, płeć, wiek, tytuł zawodowy, przebieg kariery, przykłady dzieł artystycznych; 3. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych – o ile nie została złożona wcześniej)
  •    merytoryczne: 1. uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym (ocenie w skali 0-10 podlegać będzie potencjalna wartość nabytych kompetencji artystycznych/dydaktycznych i planowanych po rezydencji działań dydaktycznych dla koncepcji rozwoju kierunku i wydziału); 2. koncepcja programu rezydencji oraz wystawy, oceniana w kontekście wykazania osiągnięcia artystycznego/naukowego w ewaluacji działalności naukowej jednostki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w latach 2017-2020 (ocena w skali 0-10).

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Prorektor ds. kształcenia i studentów, Dziekan Wydziału Projektowego oraz Dziekan Wydziału Artystycznego, na podstawie rekomendacji Kolegium Dziekańskiego.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 14 czerwca 2019 r. o godz. 15:00.
  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153, przy czym portfolio powinno zostać przesłane e-mailem na adres program-rozwoju@asp.katowice.pl.

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:
  Koordynator Wydziału Artystycznego: ad. dr Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl
  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl

 • Kursy języka angielskiego - kadra akademicka (nabór dodatkowy zakończony)

  Ogłaszamy nabór uczestników na wolne miejsca na grupowych kursach języka angielskiego w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020 w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.” Możliwe jest dołączenie do grup, które rozpoczęły zajęcia w ostatnim tygodniu kwietnia.

  Celem udziału w kursach językowych jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Akademii. Uczestnicy kursów zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności podczas prowadzenia zajęć ze studentami w języku angielskim w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu kursu, np. w ramach zajęć ze studentami programu Erasmus+ lub w ramach ścieżek w języku angielskim, które zostaną uruchomione na Wydziale Projektowym od roku akademickiego 2019/2020. Informacja o prowadzeniu zajęć w języku angielskim musi zostać ujęta w sylabusie.

  Dostępne są miejsca w następujących grupach:   

  • Poziom B1, zajęcia we wtorki 11:40-13:10
  • Poziom B2, zajęcia w czwartki 12:50-14:20
  • Poziom B2/C1, zajęcia w środy 11:30-13:00

  Miejsca będą przyznawane według kolejności zgłoszeń spełniających formalne kryteria naboru (złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w Biurze Projektu).
   
  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Prorektor ds. kształcenia i studentów, Dziekan Wydziału Projektowego oraz Dziekan Wydziału Artystycznego.

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153 (Biblioteka).

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:

  Koordynator Wydziału Artystycznego: ad. dr Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl

  Koordynator Wydziału Projektowego: ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl

  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl

 • Zagraniczne kursy języka angielskiego 2019 - kadra administracyjna (nabór zakończony)

  Szanowni Państwo,

  Ogłaszamy nabór uczestników na zagraniczne kursy języka angielskiego w roku kalendarzowym 2019 w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”

  Celem udziału w kursach językowych jest podnoszenie kompetencji zarządczych kadry administracyjnej i zarządzającej. Udział w kursach ma przyczynić się do wzmacniania potencjału instytucjonalnego Akademii w kontekście uruchomienia od roku 2019/20 ścieżek kształcenia w języku angielskim.                                                                       

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z informacjami dot. wybranego kursu oraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile nie została złożona wcześniej)
  • merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie obsługi studentów cudzoziemców i wykładowców zagranicznych (ocena w skali 0-10)

  PIerwszeństwo w korzystaniu z kursów mają pracownicy dziekanatów oraz innych jednostek bezpośrednio zaangażowanych w obsługę cudzoziemców.

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu, Kanclerz oraz Kierownik Biura Rektora, na podstawie rekomendacji bezpośredniego przełożonego.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 25 marca 2019. 

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153 (Biblioteka).

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:

  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl 

 • Rezydencje zagraniczne 2019 - kadra akademicka (nabór zakończony)

  Szanowni Państwo,

  Ogłaszamy nabór uczestników na wyjazdy na zagraniczne rezydencje dydaktyczne w roku 2019 w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”

  Celem udziału w rezydencjach jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Akademii. Uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu pobytu zagranicznego (z uwzględnieniem w sylabusie).                                       

  Zgłaszający się we własnym zakresie wyszukują możliwości udziału w rezydencji. W miarę możliwości wyjazdy powinny być realizowane w okresie wakacji lub innym terminie, który nie koliduje z zajęciami dydaktycznymi.

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem załączników (1. szczegółowy program rezydencji, 2. informacje dot. ceny i warunków płatności, 3. wstępne potwierdzenie przyjęcia na rezydencję, 4. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych - o ile nie została złożona wcześniej)
  • merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym (ocenie w skali 0-10 podlegać będzie potencjalna wartość nabytych kompetencji artystycznych/projektowych/dydaktycznych i planowanych po rezydencji działań dydaktycznych dla koncepcji rozwoju kierunku i wydziału)

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Prorektor ds. kształcenia i studentów, Dziekan Wydziału Projektowego oraz Dziekan Wydziału Artystycznego, na postawie rekomendacji Kolegiów Dziekańskich.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 29 marca 2019 r.

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153.

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:

  Koordynator Wydziału Artystycznego: ad. dr Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl

  Koordynator Wydziału Projektowego: ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl

  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl 

 • Wizyta studyjna w firmie Meble Jonczyk - studenci (nabór zakończony)

  Ogłaszamy zapisy na udział w wizycie studyjnej w firmie Meble Jonczyk w Dobrodzieniu.

  Wizyta odbędzie się 5 marca 2019 r.  Uczelnia zapewnia transport.

  Oferta przeznaczona jest dla studentów czterech ostatnich lat studiów obu Wydziałów.

  Zainteresowani studenci proszeni są o przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres katarzyna.pelka@asp.katowice.pl do 25 lutego 2019 r.

  Wizyta studyjna odbędzie się w ramach realizacji projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Uczestnicy będą zobowiązani do wypełnienia dodatkowych dokumentów zgodnie z wymaganiami projektu oraz do zaakceptowania postanowień Regulaminu udziału w projekcie.

 • Pracownia międzynarodowa, sem. letni 2018/19 - studenci (nabór zakończony)

  Ogłaszamy zapisy do pracowni międzynarodowej, którą poprowadzi Martin Newth z londyńskiej Chelsea College of Arts.

  Pracownia międzynarodowa to propozycja dla studentów:
  – III, IV i V roku Wydziału Artystycznego (zapisy w dziekanacie do 4 lutego 2019 r.),
  – I i II roku studiów II stopnia Wydziału Projektowego (zapisy w dziekanacie do 18 lutego 2019 r.).
  Zainteresowani studenci proszeni są o przygotowanie portfolio w formie krótkiego tekstu opisującego zainteresowania/koncepcje artystyczne oraz kilku zdjęć przykładowych realizacji. Portfolio nie powinno być dłuższe niż 4xA4 - format pdf.

  Pracownia międzynarodowa prowadzona będzie w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Uczestnicy będą zobowiązani do wypełnienia dodatkowych dokumentów zgodnie z wymaganiami projektu oraz do zaakceptowania postanowień Regulaminu udziału w projekcie.

  Opis pracowni:
  W czasie zajęć przeanalizowane zostaną sposoby, za pomocą których artyści wykorzystują, lub też niewłaściwie wykorzystują, zarówno stare, jak i nowe technologie. Uczestnicy zostaną poproszeni o zbadanie możliwości połączenia tradycyjnych i nowoczesnych metod. Mogą to być między innymi: metody analogowe i cyfrowe, ruchome i nieruchome, bezpośrednie lub wykorzystujące media. Uczestnicy będą rozwijać pomysły i koncepcje, nad którymi już pracują, by poznać czym jest praktyka eksperymentalna. Kurs jest skoncentrowany na stworzeniu samodzielnej pracy, która zostanie zaprezentowana na zbiorowej wystawie. Poprzez prezentację pracy uczestnicy zbadają, w jaki sposób metoda, za pomocą której ta praca powstała, może mieć wpływ na to, jak jest ona rozumiana.  Warsztaty dotyczyć będą charakteru współczesnego obcowania ze dziełem sztuki – łączenia historii z nowoczesnością oraz badania zależności między odbiorcą, a procesem tworzenia.

  Martin Newth będzie pracował z uczestnikami w ciągu całego semestru, czterokrotnie odwiedzając ASP w Katowicach. Uczestnicy zostaną poproszeni o podzielenie się swoimi zainteresowaniami i koncepcjami. Poprzez stały dialog i wzajemną krytykę będą stawiali sobie wyzwania i wspierali się w podejmowaniu twórczego ryzyka oraz wystawianiu istniejących praktyk na nowe sposoby myślenia.

 • szkolenia z kompetencji miękkich - kadra akademicka (nabór zakończony)

  Szanowni Państwo,

  Ogłaszamy nabór uczestników na szkolenie doskonalące kompetencje miękkie w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.” Głównym tematem szkolenia będą wystąpienia publiczne.

  Szkolenie obejmujące 8 godzin lekcyjnych odbędzie się 14 grudnia 2018 r. w siedzibie Akademii.

  Celem udziału w szkoleniu jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Akademii. Uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu szkolenia.
      
  Kryteria naboru:
  •    formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych
  •    merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytych umiejętności w procesie dydaktycznym

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Prorektor ds. kształcenia i studentów, Dziekan Wydziału Projektowego oraz Dziekan Wydziału Artystycznego, na postawie rekomendacji Kolegiów Dziekańskich.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 6 grudnia 2018.

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153 (Biblioteka).

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej projektu.

  Kontakt:
  Koordynator Wydziału Artystycznego: ad. dr Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl
  Koordynator Wydziału Projektowego: ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl
  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl

 • Rezydencje zagraniczne 2018 - kadra akademicka (nabór dodatkowy zakończony)

  Ogłaszamy dodatkowy nabór uczestników na wyjazdy na zagraniczne rezydencje dydaktyczne w roku 2018 w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”

  Celem udziału w rezydencjach jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych  w ramach specjalistycznych kursów, szkoleń, warsztatów itp. (nie prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej). Uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu pobytu zagranicznego (z uwzględnieniem w sylabusie).

  Zgłaszający się we własnym zakresie wyszukują możliwości udziału w rezydencji. W miarę możliwości wyjazdy powinny być realizowane w terminie, który nie koliduje z zajęciami dydaktycznymi.

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem załączników (1. szczegółowy program rezydencji, 2. informacje dot. ceny i warunków płatności, 3. wstępne potwierdzenie przyjęcia na rezydencję, 4. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych),
  • merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym (ocenie w skali 0-10 podlegać będzie potencjalna wartość nabytych kompetencji artystycznych/projektowych/dydaktycznych i planowanych po rezydencji działań dydaktycznych dla koncepcji rozwoju kierunku i wydziału).

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Prorektor ds. kształcenia i studentów, Dziekan Wydziału Projektowego oraz Dziekan Wydziału Artystycznego, na podstawie rekomendacji Kolegiów Dziekańskich.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 5 listopada 2018.

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153 (Biblioteka).

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej: https://asp.katowice.pl/uczelnia/projekty/program-rozwoju-asp-w-katowicach

  Kontakt:

  Koordynator Wydziału Artystycznego: ad. dr Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl

  Koordynator Wydziału Projektowego: ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl

  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl

 • Pracownia międzynarodowa, sem. zimowy 2018/19 - studenci (nabór zakończony)

  Ogłaszamy zapisy do pracowni międzynarodowej, którą poprowadzi Simeon Featherstone z londyńskiej Central Saint Martins.

  Simeon Featherstone wykłada w ramach Spatial Practices Programme, na studiach magisterskich MA Narrative Environments. Zajmuje się ceramiką i partycypacją społeczną. W jego działaniach glina staje się narzędziem zaangażowania publiczności, umożliwiającym refleksję na temat otoczenia.

  Na zajęcia mogą się zapisywać studenci:

  - III, IV i V roku Wydziału Artystycznego (zapisy do 5 października 2018 r.)

  - I roku studiów II stopnia Wydziału Projektowego (zapisy do 9 października 2018 r.)

  Zajęcia odbędą się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19 (pracownia z wyboru, wspomagająca). Zainteresowani studenci proszeni są o przesłanie portfolio do swojego dziekanatu w ww. terminach.

  Format zajęć:

  - 3 bezpośrednie spotkania z wykładowcą zagranicznym w formie intensywnych, 3-dniowych wykładów i warsztatów (j. angielski)

  - stała, cotygodniowa współpraca z polskim asystentem (dr Anna Pohl – j. polski)

  - możliwość konsultacji z wykładowcą zagranicznym z wykorzystaniem mediów elektronicznych.

  Pracownia międzynarodowa prowadzona będzie w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Uczestnicy będą zobowiązani do wypełnienia dodatkowych dokumentów zgodnie z wymaganiami projektu oraz do zaakceptowania postanowień Regulaminu udziału w projekcie.

  Opis pracowni:

  Narracyjne spotkania – opracowywanie narracji i wykorzystywanie opowieści do zinterpretowania na nowo przestrzeni, obiektów i społeczności. Narracja stanowi strukturę, w ramach której analizuje się wyniki pracy badawczej, tworzy pojęcia i prowadzi skuteczną komunikację. Studenci zobaczą, jak można dzięki rzemiosłu (ceramika) kreować i formować pojęcia, umożliwiać kreatywne formy zaangażowania, oraz tworzyć produkty, które opowiadają historię tej podróży.

  Studenci będą pracować w grupach, aby nawiązać współpracę z otoczeniem dzięki opracowaniu „narzędzia” komunikacji, które umożliwi zbliżenie do siebie dwóch przeciwności, tj. przeciwstawnych sił, pojęć, grup. Studenci będą mieli wpływ na tworzenie treści kursu i będą współpracować z otoczeniem zewnętrznym, prowadząc i opracowując badania oraz uzyskując w czasie rzeczywistym informację zwrotną dotyczącą postępu prac. Otrzymają wsparcie w postaci serii intensywnych warsztatów, wykładów i konsultacji. Zaprezentują wyniki swojej pracy oraz udowodnią swój wkład w proces uczenia się jako jednostki oraz we współpracy z innymi.

 • Warsztaty w ramach tygodnia projektowego - studenci (nabór zakończony)

  Ogłaszamy zapisy na warsztaty prowadzone przez ekspertów krajowych i zagranicznych w ramach tygodnia projektowego Dizajn na BezTydzień.

  Warsztaty dla studentów studiów II stopnia Wydziału Projektowego:

  Designing a sans in two days
  Transforming information for citizens
  Noise against Noise Lecture: History of analog synthesis
  Neighbours' corner: Local place to meet the community fellows
  Design Fictions: Complex Futures of Care
  Empatia w projektowaniu, czyli badania User Experience w praktyce
  Empatia w projektowaniu, czyli badania User Experience w praktyce
  Proceduralne metody pracy twórczej w środowisku TouchDesigner
  Fusion
  Projektowanie pierwszej pomocy

  Warsztaty dla studentów czterech ostatnich semestrów obu Wydziałów
  (3. i 4. roku studiów I stopnia, 1.i 2. roku studiów II stopnia, 4. i 5. roku jednolitych studiów magisterskich):

  Słowo narzędziem twórcy
  Komunikacja bez przemocy w feedbacku
  Scrum jako sposób na zwinną budowę produktu
  Prototyp. Szybkie budowanie produktu cyfrowego
  Creative coding I
  Creative coding II
  Prawo autorskie w działalności twórczej grafików

  Szczegółowe informacje o programie i sposobie zapisywania się

  Warsztaty będą prowadzone w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Uczestnicy będą zobowiązani do wypełnienia dodatkowych dokumentów zgodnie z wymaganiami projektu oraz do zaakceptowania postanowień Regulaminu udziału w projekcie.

 • UX Poland 2018 i ATypI 2018 - kadra akademicka (nabór zakończony)

  Ogłaszamy nabór uczestników na warsztaty projektowania UX Poland 2018 oraz konferencję ATypI 2018  w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”

  Warsztaty organizowane w ramach Projektu mają na celu podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Akademii. Uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu warsztatów (z uwzględnieniem w sylabusie).                                        

  Kryteria naboru:

  - formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  - merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym (ocenie w skali 0-10 podlegać będzie potencjalna wartość nabytych kompetencji artystycznych/projektowych/dydaktycznych i planowanych działań dydaktycznych dla koncepcji rozwoju kierunku i wydziału).

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Prorektor ds. kształcenia i studentów, Dziekan Wydziału Projektowego oraz Dziekan Wydziału Artystycznego, na postawie rekomendacji Kolegiów Dziekańskich.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 11 lipca 2018 o godz. 15:00.

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153.

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej: https://asp.katowice.pl/uczelnia/projekty/program-rozwoju-asp-w-katowicach

  Kontakt:

  Koordynator Wydziału Artystycznego: ad. dr Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl

  Koordynator Wydziału Projektowego: ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl

  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl

 • Rezydencje zagraniczne - kadra akademicka (nabór zakończony)

  Szanowni Państwo,

  Ogłaszamy nabór uczestników na wyjazdy na zagraniczne rezydencje dydaktyczne w roku 2018 w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”

  Celem udziału w rezydencjach jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Akademii. Uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu pobytu zagranicznego (z uwzględnieniem w sylabusie).                                        

  Zgłaszający się we własnym zakresie wyszukują możliwości udziału w rezydencji. W miarę możliwości wyjazdy powinny być realizowane w okresie wakacji lub innym terminie, który nie koliduje z zajęciami dydaktycznymi.

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem załączników (1. szczegółowy program rezydencji, 2. informacje dot. ceny i warunków płatności, 3. wstępne potwierdzenie przyjęcia na rezydencję, 4. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych),
  • merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym (ocenie w skali 0-10 podlegać będzie potencjalna wartość nabytych kompetencji artystycznych/projektowych/dydaktycznych i planowanych po rezydencji działań dydaktycznych dla koncepcji rozwoju kierunku i wydziału).

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Prorektor ds. kształcenia i studentów, Dziekan Wydziału Projektowego oraz Dziekan Wydziału Artystycznego, na postawie rekomendacji Kolegiów Dziekańskich.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 30 czerwca 2018.

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153 (Biblioteka).

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej: https://asp.katowice.pl/uczelnia/projekty/program-rozwoju-asp-w-katowicach

  Kontakt:

  Koordynator Wydziału Artystycznego: ad. dr Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl

  Koordynator Wydziału Projektowego: ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl

  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl 

 • Kursy języka angielskiego - kadra akademicka (nabór zakończony)

  Szanowni Państwo,

  Ogłaszamy nabór uczestników na kursy języka angielskiego w roku akademickim 2018/2019 w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”

  Celem udziału w kursach językowych jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Akademii. Uczestnicy kursów zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności podczas prowadzenia zajęć ze studentami w języku angielskim w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu kursu, np. w ramach zajęć ze studentami programu Erasmus+ lub w ramach ścieżek w języku angielskim, które zostaną uruchomione na Wydziale Projektowym od roku akademickiego 2019/2020. Informacja o prowadzeniu zajęć w języku angielskim musi zostać ujęta w sylabusie.                                                           

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym (ocena w skali 0-10)

  Pierwszeństwo w korzystaniu z kursów mają osoby zaangażowane w prowadzenie zajęć w ramach ścieżki anglojęzycznej.

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Prorektor ds. kształcenia i studentów, Dziekan Wydziału Projektowego oraz Dziekan Wydziału Artystycznego, na postawie rekomendacji Kolegiów Dziekańskich.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 2 lipca 2018. 

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153 (Biblioteka).

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:

  Koordynator Wydziału Artystycznego: ad. dr Judyta Bernaś jbernas@asp.katowice.pl

  Koordynator Wydziału Projektowego: ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska amalecka-kwiatkowska@asp.katowice.pl

  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl

 • Kursy języka angielskiego - kadra administracyjna i zarządzająca (nabór zakończony)

  Szanowni Państwo,

  Ogłaszamy nabór uczestników na kursy języka angielskiego w roku akademickim 2018/2019 w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.”

  Celem udziału w kursach językowych jest podnoszenie kompetencji zarządczych kadry administracyjnej i zarządzającej. Udział w kursach ma przyczynić się do wzmacniania potencjału Akademii w kontekście uruchomienia od roku 2019/20 ścieżek kształcenia w języku angielskim.                                                                       

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie obsługi studentów cudzoziemców i wykładowców zagranicznych (ocena w skali 0-10)

  PIerwszeństwo w korzystaniu z kursów mają pracownicy dziekanatów oraz innych jednostek bezpośrednio zaangażowanych w obsługę cudzoziemców.

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Kierownik Projektu, Kanclerz oraz Kierownik Biura Rektora, na podstawie rekomendacji bezpośredniego przełożonego.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 2 lipca 2018. 

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153 (Biblioteka).

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:

  Biuro Projektu: program-rozwoju@asp.katowice.pl 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.