Galeria nowa ASP

Projekt: Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych

 • Raciborska 50 - kalendarium

  Raciborska 50 - kalendarium  

  Październik 2015 roku – nowe mury, nowa przestrzeń, nowe możliwości. ASP w Katowicach rozpoczyna kolejny etap swojej historii, startując w nowy rok akademicki z nieosiągalnym dotąd zapleczem dla szeroko rozumianej dydaktyki.

  2003
  A wszystko zaczęło się 12 lat temu, 3 lutego 2003 roku, kiedy to Akademia złożyła pierwszy wniosek do Prezydenta Miasta Katowice o przekazanie na własność nieruchomości przy ulicy Raciborskiej (dziś już Raciborskiej 50).

  2004
  Kolejny wniosek, z dnia 01.06.2004 roku dotyczący powstania na działkach położonych pomiędzy ul. Raciborską a Koszarową kompleksu obiektów na
  cele edukacyjne został rozpatrzony przez UM Katowice pozytywnie. W celu umożliwienia aplikacji o środki z funduszy UE Akademia zgłosiła projekt do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice oraz do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  2005
  W dniu 05.08.2005 roku otrzymaliśmy informację o wpisaniu projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice (uchwała nr XLII/886/05 Rady Miasta Katowice z dnia 26.06.2005 r.).

  2006
  Pismem z dnia 14 kwietnia 2006 roku Uczelnia otrzymała zgodę Prezydenta Miasta Katowice na nieodpłatne przekazanie nieruchomości pod budowę obiektów przeznaczonych na prowadzenie działalności statutowej Akademii. Realizacja darowizny wymagała zgody Wojewody. W kolejnych wnioskach zwracano się z prośbą o nieodpłatne przekazanie terenów po byłych koszarach wojskowych na własność. W lipcu 2006 roku Akademia Ekonomiczna w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) dołączyła do UM Katowice wniosek o przyznanie w drodze darowizny jednej z przeznaczeniem na parking. Senat Akademii 6.09.2006 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości przy ul. Raciborskiej i Koszarowej w Katowicach, oznaczonych jako działki: 24/4, 24/1, 26, 27/1, 39 i 29.

  2007
  16 kwietnia 2007 roku Prezydent Miasta Katowice zwrócił się do obu Uczelni o uzgodnienie stanowiska odnośnie sposobu zagospodarowania części działki 24/1. Ostatecznie ASP i AE w Katowicach przekazały Prezydentowi w maju 2007 roku stanowisko w kwestii wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach obiektów dydaktycznych i kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”. Następnie obie uczelnie zwróciły się o przekazanie w drodze darowizny działek położonych w Katowicach przy ul. Raciborskiej/Koszarowej. W październiku został dokonany podział nieruchomości, a Prezydent Miasta Katowice podjął decyzję o przekazaniu w drodze darowizny na rzecz ASP działek nr: 24/4, 27/1, 29, 39, 26/2, a na rzecz AE działki nr 24/7. Wskutek powyższego Senat Akademii podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wskazanych wyżej działek. Aby pozyskać środki na realizację inwestycji podjęto starania o jej dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej oraz dofinansowanie ze środków krajowych. W kolejnych latach podjęto w tym celu następujące działania: W ramach zadania w roku 2007 wydatkowano kwotę 69.906 złotych, z czego pokryto koszty związane z wykonaniem Studium wykonalności projektu do wniosku ASP o środki finansowe z Funduszy Strukturalnych UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 oraz przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego.

  2008
  W dniu 29 lutego roku uzyskano Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dnia 26 maja zawarto umowę z Akademią Ekonomiczną w Katowicach, której przedmiotem było ustalenie zasad partycypacji w kosztach inwestycji. Zarządzeniem nr 189/08 z dnia 26 maja Wojewoda Śląski udzielił zgody Prezydentowi Miasta Katowice na zbycie w drodze darowizny na rzecz ASP działek oznaczonych na karcie mapy 35, obręb: Śródmieście-Załęże, w celu budowy i utrzymania obiektów przeznaczonych na prowadzenie działalności statutowej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W dniu 7 lipca wydano Decyzję nr 117/Ś/08 o środowiskowych uwarunkowaniach wyrażającą zgodę na realizację przedsięwzięcia. W lipcu rozpisano konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla zadania „Budowa budynku dydaktycznego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”. Konkurs unieważniono. W celu realizacji przedsięwzięcia „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych” na podstawie umowy z dnia 28.05.2008 roku, Akademia użytkowała do czasu pozyskania jej w drodze darowizny, nieruchomość zabudowaną położoną w Katowicach przy ul. Raciborskiej / Koszarowej. W dniu 27.10.2008 roku Akademia otrzymała od Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomość z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

  2009
  W kwietniu uruchomiono procedurę przetargu ograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej zadania. Postępowanie unieważniono. W maju został przygotowany wniosek i projekt zgłoszono do wpisania na listę projektów indywidualnych Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. W ramach wymienionego programu projekt nie uzyskał dofinansowania. W listopadzie wydano nakaz rozbiórki nie użytkowanych budynków, usytuowanych
  na terenie byłej jednostki wojskowej.

  2010
  W styczniu 2010 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego zadania. W dniu 09.08.2010 roku w celu realizacji wspólnego projektu została zawarta umowa partnerstwa pomiędzy ASP a AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach. W październiku 2010 roku ogłoszono także przetarg na roboty rozbiórkowe budynków znajdujących się na terenie byłej jednostki wojskowej. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Złożony w roku 2010 wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach konkursu nr 06.02.01–094/10, Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych, znalazł się pierwotnie na 5, a następnie przesunął się na 1 miejsce listy rezerwowej.

  2011
  Dla pozyskania środków stanowiących wkład krajowy do projektu, w listopadzie 2011 roku został opracowany i złożony wniosek w ramach programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012. Od 26.05.2011 roku Akademia dysponowała prawomocną decyzją 478/11 z pozwoleniem na budowę.

  2012
  W marcu 2012 roku ogłoszono nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, XI Priorytetu POIiŚ „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, działanie 11.3. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. W związku z powyższym przygotowano dokumentację projektowo-konkursową (zaktualizowano kosztorysy, opracowano studium wykonalności) i w kwietniu 2012 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu z POIiŚ. W kwietniu 2012 roku rozpisano przetarg na budowę budynku. Postępowanie unieważniono. Kolejne postępowanie na budowę budynku uruchomiono w listopadzie 2012 roku. W wyniku rozstrzygnięcia w marcu 2013 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Równocześnie, będąc w posiadaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami właściwych organów, zostało przygotowane i ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy II etapu inwestycji, polegającej na budowie budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych.

  2013
  W dniu 31.01.2013 roku Uczelnia została poinformowana o podjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 17.01.2013 roku uchwały nr 125/225/ IV/2013 w sprawie dofinasowania projektu w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”. Projekt realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. W styczniu 2013 roku rozpisano przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. Dnia 12.03.2013 roku w wyniku dokonania wyboru oferty w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa: – z wykonawcą robót budowalnych – Przedsiębiorstwem Budowlanym DOMBUD S.A. z siedzibą przy ul. Drzymały 15, 40–059 Katowice.
  Koordynator robót: mgr inż. Grzegorz Cieślar
  Kierownik robót: mgr inż. Krzysztof Wojewodzic
  Kierownik robót sanitarnych: Jan Posmyk
  Kierownik robót elektrycznych: Tomasz Kawa
  Kierownik robót drogowych: Jacek Surowiec
  Geodeta: Marek Łapkin
  – na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji – firmą DEKRA
  Industrial Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rzymowskiego 28, 02–679 Warszawa.
  Nadzór inwestorski sprawowali inspektorzy:
  Branża konstrukcyjno-budowlana: Wiesław Szymonik
  Branża elektryczna: Andrzej Skowron
  Branża sanitarna: Franciszek Budny
  Branża drogowa: Marek Kromkowski
  Nadzór autorski wykonywała firma An Archi Group s.c. T. Kacprowicz,
  K. Kacprowicz, R. Zadorożny, K. Odziomek, z siedzibą w Gliwicach, przy
  ulicy Chorzowskiej 64.
  Plac budowy przekazano 19.03.2013 roku.
  Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 25.04.2013 roku.

  2015
  W dniu 12.02.2015 r0ku Akademia otrzymała informację o nadaniu adresu nowej siedziby – Raciborska 50. W dniu 02.04.2015 wpłynęła decyzja nr SI/38/15 o pozwoleniu na użytkowanie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu – w dniu 24 kwietnia 2015 roku niniejsza decyzja na użytkowanie stała się ostateczna. Po dokonaniu czynności odbiorowych wykonanych robót stwierdzono, iż zostały one wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, projektem zmian w zakresie zagospodarowania terenu, pozwoleniem na budowę, oraz umowami zawartymi z P.B. DOMBUD S.A. z Katowic. W dniu 29.04.2015 roku podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Wartość projektu wynosi: 40.691.841,03 PLN – projekt jest w 85% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe 15% stanowi wkład własny. Wkład własny Akademii stanowią głównie środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskane w ramach programu „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w wysokości 4.100.000 złotych oraz z dotacji celowej. W ramach inwestycji pn.: „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”, wykonano: Po stronie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – wybudowano budynek dydaktyczno-badawczo-kulturalny w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50 wraz z wewnętrznymi instalacjami, przyłączami, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, budową parkingu podziemnego, budową i przebudową zjazdów, budową układu komunikacji pieszo-jezdnej oraz instalacją oświetlenia zewnętrznego, Po stronie Partnera – Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – wybudowano parking naziemny wraz z instalacją oświetlenia oraz zabezpieczeniem wjazdu i wyjazdu na teren parkingu. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania, po dwunastu latach – dziesięciu latach starań i dwóch latach budowy, przy wsparciu Funduszy Unijnych, Władz Miasta Katowice, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wielkiej determinacji grona pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, powstał obiekt o powierzchni 12.440,60 m2, z zagospodarowanym terenem zielonym wokół (2.519 m2), z parkingiem naziemnym i podziemnym na 213 samochodów (3.265,60 m2).

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.