Ogłoszenia o naborze uczestników AFA International

 • Intensywne kursy języka angielskiego 2020 - kadra dydaktyczna

  Ogłaszamy nabór uczestników na wyjazdy na tygodniowe intensywne kursy języka angielskiego w roku 2020 w ramach projektu „Budowanie potencjału Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy” (AFA International).

  Program będzie obejmował 70 godzin nauki z native speakerami, częściowo w formule 1:1, a częściowo w formie praktycznych zajęć konwersacyjnych w małych grupach. Kursy będą realizowane w Polsce, w wybranych hotelach 3* (pokoje 1-osobowe z pełnym wyżywieniem).

  W miarę możliwości wyjazdy powinny być realizowane w okresie wakacji lub innym terminie, który nie koliduje z istotnymi zobowiązaniami pracownika wynikającymi z podstawowego zakresu czynności (nie później niż do 31 października 2020 r.). Dla zapewnienia ciągłości procesów związanych z funkcjonowaniem uczelni, Akademia zastrzega sobie prawo do rekomendowania innego terminu kursu niż wskazany przez kandydata w formularzu zgłoszeniowym.

  Udział w projekcie ma służyć podnoszeniu kompetencji językowych związanych z obsługą studentów i kadry zagranicznej.

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • merytoryczne: uzasadnienie w jaki sposób zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w procesie obsługi studentów i pracowników z zagranicy oraz w innych działaniach organizacyjnych związanych z umiędzynarodowieniem uczelni (ocena w skali 1-10)

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Dziekan Wydziału Projektowego, Dziekan Wydziału Artystycznego, Kierownik Projektu, Kanclerz.

  Dodatkowe informacje:

  • Pierwszeństwo wyjazdu będą miały osoby, które w ubiegłym roku nie brały udziału w zagranicznych kursach językowych finansowanych ze środków NAWA.
  • Program kursu jest bardzo intensywny i obejmuje zajęcia od rana do wieczora. Nie ma możliwości wyjazdu z osobą towarzyszącą.
  • Na czas wyjazdu pracownicy otrzymają urlop szkoleniowy.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 15 lipca 2020 o godzinie 15.00

  Formularze wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153 lub przesłać skan (ze wszystkimi wymaganymi podpisami) na adres program-rozwoju@asp.katowice.pl

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:  dominika.janik-hornik@asp.katowice.pl  renata.lipczak@asp.katowice.pl

 • intensywne kursy języka angielskiego 2020 - kadra administracyjna

  Ogłaszamy nabór uczestników na wyjazdy na tygodniowe intensywne kursy języka angielskiego w roku 2020 w ramach projektu „Budowanie potencjału Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy” (AFA International).

  Program będzie obejmował 70 godzin nauki z native speakerami, częściowo w formule 1:1, a częściowo w formie praktycznych zajęć konwersacyjnych w małych grupach. Kursy będą realizowane w Polsce, w wybranych hotelach 3* (pokoje 1-osobowe z pełnym wyżywieniem).

  W miarę możliwości wyjazdy powinny być realizowane w okresie wakacji lub innym terminie, który nie koliduje z istotnymi zobowiązaniami pracownika wynikającymi z podstawowego zakresu czynności (nie później niż do 31 października 2020 r.). Dla zapewnienia ciągłości procesów związanych z funkcjonowaniem uczelni, Akademia zastrzega sobie prawo do rekomendowania innego terminu kursu niż wskazany przez kandydata w formularzu zgłoszeniowym.

  Udział w projekcie ma służyć podnoszeniu kompetencji językowych związanych z obsługą studentów i kadry zagranicznej.

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • merytoryczne: uzasadnienie w jaki sposób zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w procesie obsługi studentów i pracowników z zagranicy oraz w innych działaniach organizacyjnych związanych z umiędzynarodowieniem uczelni (ocena w skali 1-10)

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Dziekan Wydziału Projektowego, Dziekan Wydziału Artystycznego, Kierownik Projektu, Kanclerz.

  Dodatkowe informacje:

  • Pierwszeństwo wyjazdu będą miały osoby, które w ubiegłym roku nie brały udziału w zagranicznych kursach językowych finansowanych ze środków NAWA.
  • Program kursu jest bardzo intensywny i obejmuje zajęcia od rana do wieczora. Nie ma możliwości wyjazdu z osobą towarzyszącą.
  • Na czas wyjazdu pracownicy otrzymają urlop szkoleniowy.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 15 lipca 2020 o godzinie 15.00

  Formularze wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153 lub przesłać skan (ze wszystkimi wymaganymi podpisami) na adres program-rozwoju@asp.katowice.pl

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:  dominika.janik-hornik@asp.katowice.pl  renata.lipczak@asp.katowice.pl

 • Szkolenia zagraniczne 2020 - kadra administracyjna (nabór zakończony)

  Szanowni Państwo,

  Ogłaszamy nabór uczestników na wyjazdy na szkolenia zagraniczne w roku 2020 w ramach projektu „Budowanie potencjału Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy” (AFA International).

  Udział w projekcie ma służyć podnoszeniu kompetencji językowych i międzykulturowych pracowników administracji, jak również nabywaniu wiedzy związanej z obsługą studentów i kadry zagranicznej oraz szeroko pojętym procesem internacjonalizacji Akademii.

  Zgłaszający się we własnym zakresie wyszukują możliwości udziału w zagranicznym szkoleniu. Dopuszcza się możliwość udziału w tzw. "tygodniach międzynarodowych" (international weeks) organizowanych przez uczelnie zagraniczne. Rekomendujemy korzystanie z bazy ofert szkoleniowych na platformie IMOTION

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem załączników (1. szczegółowy program szkolenia, 2. informacje dot. ceny i warunków płatności, 3. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych)
  • merytoryczne: uzasadnienie w jaki sposób zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w procesie obsługi studentów i pracowników z zagranicy oraz w innych działaniach organizacyjnych związanych z umiędzynarodowieniem uczelni (ocena w skali 1-10)

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Dziekan Wydziału Projektowego, Dziekan Wydziału Artystycznego, Kierownik Projektu, Kanclerz.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 17 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:00.

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153.

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:  dominika.janik-hornik@asp.katowice.pl  renata.lipczak@asp.katowice.pl

 • Zagraniczne kursy języka angielskiego 2019 - kadra dydaktyczna (nabór zakończony)

  Szanowni Państwo,

  Ogłaszamy nabór uczestników na wyjazdy na zagraniczne kursy języka angielskiego w roku 2019 w ramach projektu „Budowanie potencjału Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy” (AFA International).

  Udział w projekcie ma służyć podnoszeniu kompetencji językowych związanych z realizacją procesu dydaktycznego, w szczególności w kontekście uruchomienia przez Akademię ścieżek kształcenia w języku angielskim.

  Zgłaszający się we własnym zakresie wyszukują możliwości udziału w kursie językowym. W miarę możliwości wyjazdy powinny być realizowane w okresie wakacji lub innym terminie, który nie koliduje z zajęciami dydaktycznymi.

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem załączników (1. szczegółowy program kursu językowego, 2. informacje dot. ceny i warunków płatności, 3. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych)
  • merytoryczne: uzasadnienie w jaki sposób zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w procesie dydaktycznym oraz działaniach organizacyjnych związanych z umiędzynarodowieniem uczelni (ocena w skali 1-10)

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Dziekan Wydziału Projektowego, Dziekan Wydziału Artystycznego, Kierownik Projektu, Kanclerz.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 25 marca 2019 r. (poniedziałek). 

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153.

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:   dominika.janik-hornik@asp.katowice.pl  renata.lipczak@asp.katowice.pl

 • Zagraniczne kursy języka angielskiego 2019 - kadra administracyjna (nabór zakończony)

  Szanowni Państwo,

  Ogłaszamy nabór uczestników na wyjazdy na zagraniczne kursy języka angielskiego w roku 2019 w ramach projektu „Budowanie potencjału Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy” (AFA International).

  Udział w projekcie ma służyć podnoszeniu kompetencji językowych związanych z obsługą studentów i kadry zagranicznej, w szczególności w kontekście uruchomienia przez Akademię ścieżek kształcenia w języku angielskim od roku akademickiego 2019/2020.

  Zgłaszający się we własnym zakresie wyszukują możliwości udziału w kursie językowym. W miarę możliwości wyjazdy powinny być realizowane w okresie wakacji lub innym terminie, który nie koliduje z istotnymi zobowiązaniami pracownika wynikającymi z podstawowego zakresu czynności. Dla zapewnienia ciągłości procesów związanych z funkcjonowaniem uczelni, Akademia zastrzega sobie prawo do rekomendowania innego kursu lub innego terminu kursu niż wskazany przez kandydata w formularzu zgłoszeniowym.

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem załączników (1. szczegółowy program kursu językowego, 2. informacje dot. ceny i warunków płatności, 3. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych)
  • merytoryczne: uzasadnienie w jaki sposób zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w procesie obsługi studentów i pracowników z zagranicy oraz w innych działaniach organizacyjnych związanych z umiędzynarodowieniem uczelni (ocena w skali 1-10)

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Dziekan Wydziału Projektowego, Dziekan Wydziału Artystycznego, Kierownik Projektu, Kanclerz.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 25 marca 2019 r. (poniedziałek). 

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153.

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:  dominika.janik-hornik@asp.katowice.pl  renata.lipczak@asp.katowice.pl

 • Szkolenia zagraniczne 2019 - kadra administracyjna (nabór zakończony)

  Szanowni Państwo,

  Ogłaszamy nabór uczestników na wyjazdy na szkolenia zagraniczne w roku 2019 w ramach projektu „Budowanie potencjału Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy” (AFA International).

  Udział w projekcie ma służyć podnoszeniu kompetencji językowych i międzykulturowych pracowników administracji, jak również nabywaniu wiedzy związanej z obsługą studentów i kadry zagranicznej oraz szeroko pojętym procesem internacjonalizacji Akademii.

  Zgłaszający się we własnym zakresie wyszukują możliwości udziału w zagranicznym szkoleniu. Dopuszcza się możliwość udziału w tzw. "tygodniach międzynarodowych" (international weeks) organizowanych przez uczelnie zagraniczne. Rekomendujemy korzystanie z bazy ofert szkoleniowych na platformie IMOTION

  Kryteria naboru:

  • formalne: złożenie we wskazanym terminie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem załączników (1. szczegółowy program szkolenia, 2. informacje dot. ceny i warunków płatności, 3. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych)
  • merytoryczne: uzasadnienie w jaki sposób zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w procesie obsługi studentów i pracowników z zagranicy oraz w innych działaniach organizacyjnych związanych z umiędzynarodowieniem uczelni (ocena w skali 1-10)

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu.

  Wyboru uczestników dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Dziekan Wydziału Projektowego, Dziekan Wydziału Artystycznego, Kierownik Projektu, Kanclerz.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 25 marca 2019 r. (poniedziałek). 

  Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, ul. Raciborska 50, pokój 153.

  Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie internetowej.

  Kontakt:  dominika.janik-hornik@asp.katowice.pl  renata.lipczak@asp.katowice.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.