Praktyki Wydział Projektowy

Praktyka zawodowa w roku akademickim 2022/2023

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem praktyk zawodowych Kingą Pawlik.

e-mail: kinga.pawlik@aspkat.edu.pl

 • Harmonogram przygotowania i oddawania dokumentacji praktyk

  Student, po skontaktowaniu się z firmą, w której będzie odbywał praktykę zawodową, przesyła koordynatorowi drogą mailową do 31 maja 2023 r. następujące informacje :

  Dane miejsca w którym będzie odbywał praktykę

  • pełna nazwa firmy
  • adres firmy
  • nr tel., e-mail, NIP, regon 
  • imię i nazwisko kierownika firmy
  • imię, nazwisko i stanowisko osoby koordynującej praktykę w firmie
  • czas trwania praktyk (od kiedy do kiedy)

  Swoje dane

  • imię i nazwisko
  • adres
  • telefon kontaktowy
  • kierunek i typ studiów

  Student wykazuje koordynatorowi dokument ubezpieczenia NNW (od nieszczęśliwych wypadków) na okres planowanej praktyki (należy przesłać skan dokumentu).

  Powyższe dane oraz dokument ubezpieczenia należy przesłać koordynatorowi drogą mailową najpóźniej do 31 maja 2023 r.

  Koordynator przygotowuje dokumenty praktyk (2 kopie skierowania, 2 kopie porozumienia, 1 kopia dzienniczka) i przesyła je do dziekanatu. Po podpisaniu przez Dziekana Wydziału Projektowego dokumentacja oczekuje na studenta w dziekanacie.

  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ Z PANDEMIĄ - FORMULARZ DZIENNICZKA PRAKTYK BĘDZIE UDOSTĘPNIONY I MOŻE BYĆ UZUPEŁNIONY W FORMIE CYFROWEJ. 

  Student odbiera dokumentację praktyk i zanosi ją do zakładu pracy.

  Podpisane i wypełnione dokumenty (jedną kopię skierowania i porozumienia oraz wypełniony dzienniczek praktyk) student składa w dziekanacie do 20 września 2023 r.

  Nie doniesienie dokumentów potwierdzających zrealizowanie praktyki zawodowej w terminie do 20 września 2023 r. skutkuje brakiem zaliczenia semestru!

  W sytuacjach wyjątkowych należy do 28 września napisać i złożyć podanie do Dziekana Wydziału Projektowego i poinformować o tym koordynatora. Podanie powinno zawierać:

  • wyjaśnienie powodu niemożności zrealizowania obowiązkowej praktyki w terminie,
  • prośbę o przedłużenie terminu.

  Niezaliczenie praktyki, a tym samym semestru studiów, powoduje brak możliwości starania się o stypendium w ramach pomocy materialnej dla studentów.

  Koordynator praktyk przygotowuje kartę osiągnięć studenta i dokonuje wpisu zaliczenia praktyki zawodowej w systemie USOS do 30 września 2023 r.

  Uwagi:

  1. W dokumencie skierowania na praktykę jest zamieszczone oświadczenie studenta, pod którym student składa swój podpis wraz z datą rozpoczęcia praktyki.
  2. Dział Kształcenia i Studentów oraz koordynator praktyk dysponują listą instytucji, w których studenci do tej pory odbywali praktyki. Student może skorzystać z takiej podpowiedzi, ale może wybrać dowolną instytucję (zgodną z profilem studiów) do realizacji programu praktyk zawodowych.
 • Zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia lub już odbytych praktyk

  Jeżeli student w ciągu ostatnich trzech lat był zatrudniony (umowa o pracę/umowa zlecenie) lub w ciągu ostatnich dwóch lat odbył praktykę w zawodzie, zgodnie z profilem praktyki zawodowej i w analogicznym wymiarze czasu, może na podstawie zaświadczenia z takiego miejsca pracy zaliczyć praktykę zawodową.

  Zaświadczenie musi zawierać:

  • dokładną informację o zajmowanym stanowisku i wykonywanej pracy – potwierdzone przez zakład pracy
  • tygodniowy wymiar godzin,
  • informację o okresie zatrudnienia,
  • dane firmy (nazwa i adres, nr tel., e-mail, NIP, regon; imię i nazwisko kierownika firmy oraz imię, nazwisko i stanowisko osoby koordynującej praktykę)
  • potwierdzenie odbycia praktyki

  Zaświadczenie musi być opatrzone pieczęcią i podpisem dyrektora firmy.
  Taki sposób zaliczenia praktyki musi być zgłoszony koordynatorowi
  uzupełniony podaniem do Dziekana Wydziału Projektowego

Kinga Pawlik

 • magister sztuki
 • asystent
 • magister sztuki
 • asystent

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.