Informacje podstawowe

 • Podstawy prawne

  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki na podstawie przyznanej kategorii naukowej A+ w tej dziedzinie (do 30 kwietnia 2019 r. była to dziedzina sztuk plastycznych, dyscyplina sztuk pięknych).

  Do 2023 r. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach posiadała uprawnienia na podstawie: 

  1. Decyzja Centralnej Komisji nr BCK-VII-U/dr-376/2009 / Nr BCK-VII-U/dr hab.-375/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie otrzymania uprawnienia do nadawania stopni doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki oraz występowania z wnioskiem o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych na Wydziale Artystycznym;
  2. Decyzja Centralnej Komisji nr BCK-VII-U/dr-374/2009 / Nr BCK-VII-U/dr hab.-273/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie otrzymania uprawnienia do nadawania stopni doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki oraz występowania z wnioskiem o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych na Wydziale Projektowym.

  Przewody doktorskie wszczęte do 30 kwietnia 2019 r. prowadzone są w oparciu o tzw. "przepisy dotychczasowe" czyli - w szczególności - ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1789) oraz przepisy wykonawcze do ustawy: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018, poz. 261).

  Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora wszczęte od dnia 1 października 2019 r. przeprowadzane są w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy tj. ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 742, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie uchwały Senatu:

  - nr 17/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, ze zmianą w dniu 28 września 2023 r.;
  - nr 18/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, ze zmianą w dniu 28 września 2023 r.,

  z tym, że postępowania w sprawie nadania tytułu profesora przeprowadzane są w całości przez Radę Doskonałości Naukowej w Warszawie (Pałac Kultury i Nauki, 00 - 901 Warszawa, pl. Defilad 1).

 • Organ nadający stopnie doktora oraz doktora habilitowanego

  Organem w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach nadającym stopnie doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki jest Rada Dyscypliny, która z dniem 1 października 2019 r. zastąpiła jednocześnie Radę Wydziału Artystycznego i Radę Wydziału Projektowego. Pierwsza kadencja Rady Dyscypliny zakończyła się z dniem 31 grudnia 2021 r. W skład Rady Dyscypliny pierwszej kadencji wchodzili wszyscy pracownicy Akademii Sztuk Pięknych zatrudnieni w niej jako podstawowym miejscu pracy (cały etat) w ramach wydziałów Akademii posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego oraz którzy nie ukończyli 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji Na dzień zakończenia kadencji, tj. 31 grudnia 2021 r. liczyła 49 członków.

  Obecnie Rada Dyscypliny II kadencji (2022-2024) liczy 12 członków wybranych przez Senat Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, z zastrzeżeniem powyższych warunków:

  1. prof. dr hab. Antoni Cygan – przewodniczący       
  2. dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer - zastępca przewodniczącego
  3. dr hab. Jakub Adamek
  4. dr hab. Marcin Białas                                                    
  5. prof. dr hab. Tomasz Bierkowski
  6. dr hab. Agata Chmielarz
  7. dr hab. Anna Kmita
  8. dr hab. Dominika Kowynia
  9. dr hab. Agnieszka Nawrocka
  10. dr hab. Andrzej Łabuz
  11. dr hab. Olga Pałka-Ślaska
  12. dr hab. Anna Sielska

   

                                                           

 • Komisje doktorskie

  Rada Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach może powoływać komisje do przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora sztuki (przeprowadzenie publicznej obrony rozprawy doktorskiej w terminie wyznaczonym przez Radę Dyscypliny i przedstawienie jej swojego stanowiska w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora sztuki, a także możliwość złożenia Radzie Dyscypliny wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej).
  Do każdego postępowania powołuje się odrębną komisję. 

  W skład komisji wchodzi każdorazowo 15 osób (w postępowaniach wszczętych przed październikiem 2023 r. - 20 osób) będących pracownikami Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, w tym przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.

  Do zadań sekretarza należy obsługa administracyjna, techniczna i organizacyjna komisji, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji oraz koordynacja działań komisji.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.