Aktualności 26.09.2023

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia 2023

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia to nowa inicjatywa corocznych spotkań poświęconych problematyce jakości kształcenia. Przyświecającym nam celem jest wymiana doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw, praca zespołowa nad ciągłym udoskonalaniem jakości kształcenia.

Dzień I

Spotkania wspólnot uczących się

Tematem spotkań będzie doskonalenie kompetencji dydaktycznych osób prowadzących zajęcia oraz osób wspierających administracyjnie ich jakościową realizację, w tym kompetencji związanych z racjonalizacją procedury weryfikacji efektów uczenia się, modernizacją narzędzi do projektowania i realizacji zajęć, wdrażaniem nowoczesnych metod dydaktycznych sprzyjających indywidualizacji kształcenia, analizą dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia w świetle oceny PKA oraz problematyką tworzenia i modyfikacji nowoczesnych programów studiów.

Na spotkania zapraszamy wszystkich tych, którzy na uczelni, jej konkretnych wydziałach i kierunkach, są odpowiedzialni za projektowanie, realizację, ocenę i doskonalenie dydaktyki akademickiej.

Dzień II

Wyzwania kształcenia uniwersyteckiego w zmieniającej się rzeczywistości

Inauguracja II edycji Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia

Współcześnie wszyscy doświadczamy wpływu sztucznej inteligencji na proces uczenia się oraz dobór metod weryfikacji osiągania efektów nauczania. Za konieczne uznajemy więc włączenie osiągnięć technologicznych, zwłaszcza tych w zakresie sztucznych sieci neuronowych, do różnych obszarów kształcenia uniwersyteckiego. Dyskusja ekspercka, którą zaplanowano na drugi dzień Kongresu,  będzie okazją do podjęcia próby wypracowania kierunków i sposobów wykorzystania sztucznej inteligencji w kształceniu uniwersyteckim.

W pozostałych panelach dyskusyjnych drugiego dnia Kongresu będą również poruszane istotne kwestie, uczestnicy wydarzenia będą rozmawiać między innymi o powszechnym w różnych instytucjach Unii Europejskiej mechanizmie poświadczania osiągania efektów uczenia się zorientowanego na konkretne praktyczne umiejętności. Opracowanie systemu umożlwiającego wydawanie mikropoświadczeń, może być remedium na zmieniające się potrzeby osób uczących się, zwłaszcza uczących się przez całe życie. Istotnym wyzwaniem w zakresie organizacji kształcenia pozostają wciąż kwestie związane z akredytacjami PKA. Wymienienie się dobrymi praktykami przez ekspertów zajmujących się procedurami akredytacyjnymi pozwoli na wzmocnienie kompetencji w tym zakresie osób dbających o doskonalenie jakości kształcenia w szkołach wyższych.

W drugim dniu Kongresu zaplanowano również spotkania osób – pracowników siedmiu katowickich uczelni – zajmujących się organizacją kształcenia i doskonaleniem jego jakości. Dyskusje w gronie specjalistów będą sprzyjać pogłębianiu współpracy oraz wymianie dobrych praktyk.

Dzień III
Edukacja dla pokoju – doświadczenia międzynarodowe

W trzecim dniu Kongresu będzie mieć miejsce prezentacja działań, które instytucje Konsorcjum podejmują lub mogą podjąć czy też zintensyfikować w przyszłości w celu podniesienia jakości kształcenia we współpracy międzynarodowej. Dotyczy to zarówno współpracy badawczo-dydaktycznej zmierzającej do zapewniania wysokiej jakości kształcenia, wdrażania nowoczesnych rozwiązań metodycznych, jak i możliwości ubiegania się o międzynarodowe akredytacje i wynikające z tego korzyści. Tematem przewodnim będzie edukacja dla pokoju, rozumiana szeroko – jako kształcenie do dialogu, otwartości, tolerancji, mądrego sąsiedztwa. Odbędą się także prezentacje rezultatów intelektualnych wypracowanych w ramach współpracy konsorcjów międzynarodowych, przedstawione zostaną na przykład projekty realizowane w ramach programów Erasmus+, NAWA i EOG oraz projekty finansowane z Funduszy Wyszehradzkich. Zaplanowano również spotkania o charakterze szkoleniowym poświęcone skutecznemu aplikowaniu o międzynarodowe granty dydaktyczne lub badawcze mające wpływ na jakość kształcenia.

Sesja posterowa Narzędzia, metody, sieci współpracy dydaktycznej

Na posterach zaprezentowane zostaną wyniki projektów prowadzonych przez uczelnie Konsorcjum we współpracy z partnerami zagranicznymi. Część rezultatów ma charakter praktyczny, są to – opublikowane w otwartym dostępie – różnego rodzaju narzędziowniki i materiały dydaktyczne gotowe do wykorzystania w dydaktyce akademickiej. Rezultatem badań prowadzonych przez zespoły projektowe są też różnego rodzaju raporty i rekomendacje dotyczących różnorodnych aspektów współczesnej dydaktyki akademickiej. Prezentacja sieci współpracujących w ramach poszczególnych projektów może być okazją do nawiązania kontaktów z nowymi partnerami zagranicznymi.

Organizatorami Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia są uczelnie wchodzące w skład Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerem wydarzenia są:

 • Województwo Śląskie
 • Miasto Katowice
 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Patronaty honorowe nad Kongresem objęli:

 • Minister Edukacji i Nauki
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Wojewoda Śląski
 • Marszałek Województwa Śląskiego
 • Prezydent Miasta Katowice
 • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Polska Komisja Akredytacyjna
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 • EuroScience

 

ENG


The International Congress on Education Quality will take place from 18 to 20 October. This is the second edition of the event, which gathers those interested in issues related to education quality assurance systems, education quality monitoring, accreditation, internationalisation of education, development of educational competencies and distance learning. Our goal is to enable the participants of the Congress to exchange experiences and to encourage joint initiatives as part of the Academic Consortium Katowice – City of Science.

Day 1

Meetings of learning communities

The subject of the meetings will be the improvement of educational competencies of people conducting classes and people who administratively support their qualitative implementation, including competencies related to the rationalisation of the procedure for verifying learning outcomes, modernisation of tools for designing and conducting classes, implementation of educational methods conducive to the individualisation of education, analysis of good practices in education quality in the light of the Polish Accreditation Committee assessment and the issues of creating and modifying modern curricula.

We invite all those who are responsible for designing, implementing, evaluating and improving academic education at universities, their specific faculties and degree programmes.

Day 2

Challenges of university education in the changing reality

Inauguration of the 2nd edition of the International Congress on Education Quality

These days, we all experience the impact of artificial intelligence on the learning process and the selection of methods to verify the achievement of learning outcomes. Therefore, we consider it necessary to include technological achievements, especially those regarding artificial neural networks, in various areas of university education. The expert discussion scheduled for the second day of the Congress will be an opportunity to try to develop directions and ways of using artificial intelligence in university education.

The other discussion panels on the second day of the Congress will also focus on important issues, the participants of the event will discuss, among others, the mechanism of certifying the achievement of learning outcomes oriented towards specific practical skills, common in various institutions of the European Union. Developing a system enabling the issuance of micro-credentials may be a remedy for the changing needs of learners, especially lifelong learners. Issues related to the Polish Accreditation Committee accreditations are still a significant challenge in the organisation of education. The exchange of good practices by experts dealing with accreditation procedures will allow to strengthen this type of competencies among people who are responsible for improving the quality of education at universities.

On the second day of the Congress will also include the meetings of people – employees of seven Katowice universities – dealing with the organisation of education and improving its quality. Discussions among specialists will be conducive to deepening cooperation and the exchange of good practices.

Day 3

Education for peace – international experiences

The third day of the Congress will include presentation of activities that the Consortium institutions are undertaking, may undertake or intensify in the future in order to improve the quality of education in international cooperation. This applies both to research and teaching cooperation aimed at ensuring high quality education, implementing modern methodological solutions, as well as the possibility of applying for international accreditations and the benefits resulting from it. The theme will be education for peace, broadly understood as education for dialogue, openness, tolerance, and wise neighbourly relations. There will also be presentations of intellectual results developed as part of the cooperation of international consortia, for example projects implemented under the Erasmus+, Polish National Agency for Academic Exchange and EEA programmes and projects financed from the Visegrad Funds. Day 3 will also include training meetings dedicated to effective application for international teaching or research grants that affect the quality of education.

Tools, Methods, Educational Cooperation Networks Poster Session 

The posters will present the results of projects carried out by the Consortium's universities in cooperation with foreign partners. Some of the results are of a practical nature, they are various types of tools and teaching materials ready for use in the academic setting, published in open access. The results of the research conducted by the project teams are also various types of reports and recommendations on different aspects of modern academic education. The presentation of networks cooperating within individual projects may be an opportunity to establish contacts with new foreign partners.

The organisers of the International Congress on Education Quality are the universities that are part of the Academic Consortium Katowice – City of Science

 • University of Silesia in Katowice
 • Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice
 • Academy of Fine Arts and Design in Katowice
 • Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice
 • Silesian University of Technology
 • Medical University of Silesia in Katowice
 • University of Economics in Katowice

Event partners:

 • Silesian Voivodeship
 • City of Katowice
 • Metropolis GZM
 • Polish National Agency for Academic Exchange
 • Foundation for the Development of the Education System, National Agency for the Erasmus+ Programme, and the European Solidarity Corps

 The honorary patrons of the Congress are:

 • Minister of Education and Science
 • Minister of Culture and National Heritage
 • Ministry of Health
 • Silesian Voivode
 • Marshal of the Silesian Voivodeship
 • Mayor of the City of Katowice
 • Conference of Rectors of Academic Schools in Poland
 • Polish Accreditation Committee
 • Polish National Agency for Academic Exchange
 • Euroscience

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.