Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Rok akademicki 2018/19

  • Informacje o stypendium

    Począwszy od drugiego roku jednolitych studiów magisterskich i studiów pierwszego stopnia albo pierwszego roku studiów drugiego stopnia – stacjonarnych i niestacjonarnych, studenci mają prawo do stypendium rektora dla najlepszych studentów. Stypendium przysługuje za wysoką średnią ocen oraz za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szczegółowe zasady w sprawie udzielania stypendium rektora dla najlepszych studentów określa Regulamin Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wprowadzony ZARZĄDZENIEM NR 26 REKTORA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH z dnia 14. września 2015 r. z późn. zmianami wraz z załącznikami.

    Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta /Załącznik nr 4 do Regulaminu/.

    Studentów uprawnionych do stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być więcej niż 10% studentów danego kierunku studiów.( liczba studentów kierunku określana jest w oparciu o dane ze sprawozdania GUS z listopada 2017) Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 11. lipca 2014r. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

    Szczegółowych informacji dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów udzielają pracownicy Działu Nauczania dzial_nauczania@asp.katowice.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.