Socjalne

Stypendia socjalne w roku akademickim 2017/2018

 • Informacje o stypendium

   Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą starać się o stypendium socjalne jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył w 2016 r. 1040 zł netto. 
  Należy wykazać wszystkie dochody członków rodziny pochodzące ze wszystkich źródeł.

  USTALENE SKŁADU RODZINY. 
  Ustalenie składu rodziny ma wpływ na wykaz dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku. 
  1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody uzyskiwane przez:

  • studenta;
  • małżonka studenta (jeżeli pozostaje w związku małżeńskim) oraz będące na utrzymaniu studenta lub małżonka studenta dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  • rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

  2. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w punkcie 1 w przypadku gdy:
  a) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

  • ukończył 26. rok życia
  • pozostaje w związku małżeńskim
  • ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt.2

  lub

  b) spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiadał stałe źródło dochodów w roku 2016
  • posiada stałe źródło dochodów w roku 2017
  •  jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt.1 i 2 jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art.6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28. listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu

  Szczegółowe zasady w sprawie ustalania dochodów do celów stypendialnych określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z 2015 r.

  3.Studenci studiów stacjonarnych mogą otrzymać  stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki.

 • Warunki naboru

  Warunkiem jest złożenie kompletu dokumentów w określonym terminie.

 • Termin i miejsce składania wniosków

  Dokumenty stypendialne kompletne, składane w dziekanacie do 10. dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada do czerwca będą podstawą do wydania decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego. Jeśli wniosek o stypendium zostanie złożony po 10. dniu miesiąca, począwszy od listopada do czerwca stypendium będzie przyznane dopiero od następnego miesiąca.

  Wypełnione wnioski wraz z dokumentami należy składać w swoim dziekanacie:

  - studenci kierunku grafika specj. grafika warsztatowa, kierunku malarstwo, Wydział Artystyczny, ul. Raciborska 50

  - studenci kierunku grafika specj. projektowanie graficzne, wzornictwo, Wydział Projektowy, ul. Koszarowa 19

   

 • Termin i miejsce wydania decyzji

  Decyzje dotyczące stypendium socjalnego wydawane są w odpowiednich Dziekanatach po Zebraniu Wydziałowych Komisji Stypendialnych.

  Warunkiem otrzymania stypendium socjalnego jest:

  • otrzymanie pozytywnej decyzji
  • podpisanie i odbiór decyzji przez studenta

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.