Socjalne

Rok akademicki 2019/20

 • Informacje o stypendium

  Szczegóły dot. roku akademickiego 2019/20 dostępne na stronie: 
  https://asp.katowice.pl/dla-studenta/stypendia/aktualnosci-4

  Rok 2018/19

  1. Informujemy, że wysokość stypendiów wymienionych w Regulaminie pomocy materialnej………. w semestrze letnim może ulec zmianie. Decyzję w tym zakresie podejmuje rektor, odrębnym zarządzeniem.
  2. Przypominamy, że student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, specjalne, rektora oraz zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów w oświadczeniu.
  3. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia stypendialne chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat /student, który ukończył jeden kierunek z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia nie może otrzymać świadczeń pomocy materialnej/
  4. Informujemy, że stypendium socjalne, można otrzymać jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył w 2017 r. 1040 zł netto.
  5. Studenci studiów stacjonarnych mogą otrzymać dodatek mieszkaniowy do stypendium socjalnego, jeśli mieszkają w akademiku lub na kwaterze i co za tym idzie ich codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby czy utrudniał w znacznym stopniu studiowanie.
  6. Studenci, osoby niepełnosprawne, mogą złożyć wnioski o stypendium specjalne. O stypendium specjalne może ubiegać się osoba, która posiada zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności.
  7. Zapomoga przysługuje studentowi, który, przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Zapomogę można otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim.
  8. Dokumenty stypendialne kompletne, składane w dziekanacie do 10. dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada do czerwca będą podstawą do wydania decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego bądź specjalnego. Jeśli wniosek o stypendium zostanie złożony po 10. dniu miesiąca, począwszy od listopada do maja stypendium będzie przyznane dopiero od następnego miesiąca.
  9. Studenci, którzy otrzymają stypendia powinni posiadać osobiste konto bankowe.

  Dziekanat Wydziału Artystycznego, ul. Raciborska 50, czynny w godz. 10.00 - 13.00, z wyjątkiem wtorku i czwartku, studenci kierunku grafika specj. grafika warsztatowa, kierunku malarstwo.

  Dziekanat Wydziału Projektowego, ul. Koszarowa 19, czynny w godz. 11.00 - 15.00, z wyjątkiem czwartku, studenci kierunku grafika specj. projektowanie graficzne, kierunku projektowanie graficzne, kierunku wzornictwo. Studenci studiów w formie niestacjonarnej, system zaoczny –  sobota zgodnie z harmonogramem zjazdów w godz. 10.00 – 14.00


  Kierownik Działu Nauczania
  Teresa Śliwiok-Szczypka
  Katowice, 25 lutego 2019 r.

   

  Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą starać się o stypendium socjalne jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył w 2017 r.
  1040 zł netto.
  Należy wykazać wszystkie dochody członków rodziny pochodzące ze wszystkich źródeł.
  USTALENIE SKŁADU RODZINY.
  Ustalenie składu rodziny ma wpływ na wykaz dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku.
  1.Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody uzyskiwane przez:
  1.1 studenta;
  1.2. małżonka studenta (jeżeli pozostaje w związku małżeńskim) oraz będące na utrzymaniu studenta lub małżonka studenta dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  1.3. rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
  2. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w punkcie 1 w przypadku gdy:
  2.1. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  a/ ukończył 26. rok życia
  b/ pozostaje w związku małżeńskim
  c/ ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt.2
  lub
  2.2.spełnia łącznie następujące warunki:
  a/ posiadał stałe źródło dochodów w roku 2017
  b/ posiada stałe źródło dochodów w roku 2018
  c/ jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt.1 i 2 jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art.6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28. listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  d/ nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu

  Szczegółowe zasady w sprawie ustalania dochodów do celów stypendialnych określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z 2015 r.

  3.Studenci studiów stacjonarnych mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.