Socjalne

Rok akademicki 2018/19

 • Informacje o stypendium

  Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą starać się o stypendium socjalne jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył w 2017 r.
  1040 zł netto.
  Należy wykazać wszystkie dochody członków rodziny pochodzące ze wszystkich źródeł.
  USTALENIE SKŁADU RODZINY.
  Ustalenie składu rodziny ma wpływ na wykaz dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku.
  1.Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody uzyskiwane przez:
  1.1 studenta;
  1.2. małżonka studenta (jeżeli pozostaje w związku małżeńskim) oraz będące na utrzymaniu studenta lub małżonka studenta dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  1.3. rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
  2. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w punkcie 1 w przypadku gdy:
  2.1. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  a/ ukończył 26. rok życia
  b/ pozostaje w związku małżeńskim
  c/ ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt.2
  lub
  2.2.spełnia łącznie następujące warunki:
  a/ posiadał stałe źródło dochodów w roku 2017
  b/ posiada stałe źródło dochodów w roku 2018
  c/ jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt.1 i 2 jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art.6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28. listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  d/ nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu

  Szczegółowe zasady w sprawie ustalania dochodów do celów stypendialnych określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z 2015 r.

  3.Studenci studiów stacjonarnych mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.