Naukowe

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/18

Począwszy od drugiego roku jednolitych studiów magisterskich i studiów pierwszego stopnia albo pierwszego roku studiów drugiego stopnia – stacjonarnych i niestacjonarnych, studenci mają prawo do stypendium rektora dla najlepszych studentów. Stypendium przysługuje za wysoką średnią ocen oraz za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szczegółowe zasady w sprawie udzielania stypendium rektora dla najlepszych studentów określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z 2015 r.

Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta/ Załącznik nr 4 do Regulaminu.

Studenci Wydziału Artystycznego i Wydziału Projektowego składają wnioski wraz z dokumentacją osiągnięć artystycznych, naukowych lub sportowych od 15 września 2017 r. do 16. października 2017 r. w Dziale Nauczania, ul. Raciborska 37 w godzinach od w godz.10.00 – 15.00, z wyjątkiem soboty i niedzieli.

Studentów uprawnionych do stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być więcej niż 10% studentów danego kierunku studiów.( liczba studentów kierunku określana jest w oparciu o dane ze sprawozdania GUS z listopada 2016 ). 

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 11. lipca 2014r.  "O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów."

Szczegółowych informacji dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów udzielają pracownicy Działu Nauczania: dzial_nauczania@asp.katowice.pl

Wniosek o stypendium Rektora
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów
Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia artystyczne (kserokopie)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.