Aktualności

 • Informacje ogólne na semestr letni roku akademickiego 2019/20

  INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

  1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków, którzy nie złożyli wniosków o stypendium rektora dla studentów w październiku 2019 na rok akademicki 2019/2020 mogą ubiegać się o stypendium rektora dla studentów na zasadach ogólnych ujętych w Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z dnia 7 listopada 2019 r. , w semestrze letnim 2019/2020.
  2. Studenci ci powinni zaliczyć rok studiów w terminie tzn. do dnia 30 września 2019, wykazać się osiągnięciami artystycznymi, projektowymi, naukowymi lub sportowymi w roku akademickim 2018/2019 tj. od 1 października 2018 do 30 września 2019 r.
  3. 3. Należy pobrać wniosek, wypełnić, potwierdzić średnią za rok studiów w Dziekanacie Wydziału Artystycznego /kierunek malarstwo, kierunek grafika / lub Wydziału Projektowego /kierunek projektowanie graficzne, kierunek wzornictwo /.
  4. 4. Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów składa się w Dziale Nauczania od dnia 20 lutego do dnia 10 marca 2020 r. włącznie. Wnioski zostaną rozpatrzone do 27 marca 2020.
  5. Osoby, które znajdą się na liście rankingowej najlepszych studentów kierunku /9% - liczby studentów na kierunku/ otrzymają stypendia rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.
  6. Studenci, którzy otrzymywali stypendium rektora dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 muszą składać ponownie wnioskistypendium rektora/załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów ASP w Katowicach z 7 listopada 2019 r.

  Wypełniają:

  1. na stronie 1, dane studenta/ bez wypełnianie średniej ocen i osiągnięć/
  2. na stronie 3, oświadczenie studenta
  3. na stronie 4, składają podpisy pod oświadczeniem oraz wypełniają numer konta

      bankowego wraz ze złożeniem podpisu

  Średnia za rok studiów oraz osiągnięcia artystyczne, projektowe, naukowe i sportowe są nadal aktualne /nie można dokonywać np. dopełniania osiągnięć po wrześniu 2019 oraz średniej za  semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020.

  Należy mieć na uwadze fakt możliwości poszerzenia listy rankingowej na kierunku o nowe uprawnione osoby, a co za tym idzie lista rankingowa semestru letniego może ulec zmianie na kierunku w stosunku do semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020.

  1. Stypendia rektora dla studentów na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 za miesiąc marzec i kwiecień zostaną wypłacone na konto studentów do 15 kwietnia br.
  2. Po podjęciu decyzji przez JM Rektora zostaną przygotowane decyzje o przyznaniu bądź nie stypendium rektora dla studentów, do odebrania w Dziale Nauczania/termin odbioru decyzji zostanie podany w odrębnym komunikacie/bądź wysłane na adres korespondencyjny studenta za potwierdzeniem odbioru.
  3. Informujemy, że wysokość stypendiów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 może ulec zmianie. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rektor, w odrębnym zarządzeniu.
  4. Przypominamy, że student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, rektora oraz zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów w oświadczeniu.
  5. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Łączny okres, w którym studentowi przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane, nie może przekroczyć 6 lat. Okres ten biegnie od momentu rozpoczęcia studiów po raz pierwszy, a w przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane. Do wskazanego 6 – letniego okresu w którym przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia wliczają się także okresy studiowania sprzed 1 października 2019 r.,
  6. Stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, rektora oraz zapomoga nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  7. magistra; magistra inżyniera lub równorzędny;
  8. licencjata; inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

  Kierownik Działu Nauczania
  Teresa Śliwiok-Szczypka
  Katowice, 14 lutego 2020 r.  ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 r.

  W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywany jest Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów. Regulamin będzie obowiązywał od 1 października 2019 r. i zastąpi dotychczasowy Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
  – zwiększenie stypendium socjalnego może być przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
   wprowadzenie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej w przypadku dochodu na osobę w rodzinie nieprzekraczającego 528 zł,
  – zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów
  – stypendium rektora może być przyznane studentowi, który osiągnie „wyróżniające się wyniki w nauce”.

  Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student i doktorant, obejmuje:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę,
  • stypendium rektora

  Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

  Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie kiedy został uzyskany i na jakim kierunku.

  Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

  W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

  Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.

  STYPENDIUM SOCJALNE
  Nie uległy zmianie przesłanki otrzymywania stypendium socjalnego ani sposób ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne.
  Zasadniczo zmianie nie uległ też sposób ustalania miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne, poza niezbędnym dostosowaniem go do pozostałych regulacji ustawy. Podobnie, bez istotnych zmian, uregulowana została sytuacja studenta samodzielnego, mogącego składać wnioski bez dokumentowania dochodów innych oznaczonych osób.
  Stypendium socjalne lub stypendium socjalne przysługuje studentowi, który złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium i którego dochód w rodzinie na jedną osobę nie przekracza 1051,70 w roku 2018.
  Należy wykazać wszystkie dochody członków rodziny pochodzące ze wszystkich źródeł.

  USTALENIE SKŁADU RODZINY
  Ustalenie składu rodziny ma wpływ na wykaz dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku.

  1.Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody uzyskiwane przez:

  1. studenta;
  2. małżonka studenta (jeżeli pozostaje w związku małżeńskim) oraz będące na utrzymaniu studenta lub małżonka studenta dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  3. rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
  4. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w punkcie 1 w przypadku gdy:

  nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  a/ ukończył 26. rok życia
  b/ pozostaje w związku małżeńskim
  c/ ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt.2
  d/ osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej
  lub
  2. spełnia łącznie następujące warunki:
  a/ posiadał stałe źródło dochodów w roku 2018
  b/ posiada stałe źródło dochodów w roku 2019
  c/ jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt.1 i 2 jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art.6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28. listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  d/  nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu

  UWAGA
  Istotną zmianą w przypadku studenta, który ubiega się o stypendium socjalne przy dochodzie do 528 zł jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.
  (Zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta w związku z ubieganiem się o stypendium socjalne na uczelni wyższej).
  Dotyczy to także osób samotnie gospodarujących oraz cudzoziemców mających uprawnienie do ubiegania się o stypendium socjalne. Z uwagi na fakt, że są to nowe przepisy mogą się Państwo spotkać z utrudnieniami w uzyskaniu informacji. Niemniej jednak nie zwalnia Państwa to z obowiązku pozyskania zaświadczenia, o którym mowa. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
  Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.
  W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS, GOPS, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu niekorzystania z pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odmawia się przyznania świadczenia.

  Warto zaznaczyć, że obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne. Wyjątkowo albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.

   Istotną zmianą jest dopuszczenie otrzymywania przez studenta stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w każdym „szczególnie uzasadnionym przypadku”, przypadki te określi nowy Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów.
  Wykaz dokumentów, które należy przygotować starając się o stypendium socjalne, które powinny być dołączone do wniosku  o stypendium socjalne/ wniosek będzie dostępny po wprowadzeniu Regulaminu  świadczeń dla studentów i doktorantów/

  1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w okresie obliczeniowym (wydaje Urząd Skarbowy)
  2. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego w okresie obliczeniowym dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (wydaje Urząd Skarbowy)
  3. Zaświadczenie studenta oraz członków jego rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie obliczeniowym ( ZUS, KRUS )
  4. Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów.
  5. Zaświadczenie/ Oświadczenie studenta o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej członka jego rodziny
   oraz inne wykazane w załączniku do niniejszego komunikatu.

  STYPENDIUM REKTORA
  Przesłanki przyznania stypendium rektora zostały zmienione.
  Może je otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
  Wprowadzono zmiany w przyznawaniu stypendium rektora studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie w przypadku złożenia stosownego wniosku:

  • laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni
  • medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

  Zachowano zasadę, że stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.
  Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się wskazanych wyżej studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszym roku studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.
  Wniosek o stypendium rektora będzie dostępny po wprowadzeniu Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów/. Już teraz studenci powinni przygotowywać swoje osiągnięcia naukowe, artystyczne, projektowe  oraz w terminie zaliczyć rok akademicki 2018/2019 tj. do 30 września  br.
  Osiągnięcia naukowe, artystyczne, projektowe winny być przez studenta udokumentowane w postaci pisemnej np. w formie: broszury festiwalowej, programu, katalogu wystawy, oświadczenia  organizatora prezentacji dzieła artystycznego, projektowego, dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskane nagrody w konkursie, oświadczenie kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej i inne. 

  STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Student/doktorant* może otrzymać świadczenie jeśli posiada jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów
  • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

  ZAPOMOGA
  W nowej ustawie zmieniono dotychczasową regulację dotyczącą zapomogi. Może otrzymać ją student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

  FUNDUSZ STYPENDIALNY
  Fundusz stypendialny w uczelni stanowią środki finansowe przyznane przez Ministra na świadczenia dla studentów i doktorantów* oraz zwiększenia z innych źródeł. Rektor, w porozumieniu z samorządem studenckim, dokonuje podziału dotacji ze środków finansowych przyznanych przez Ministra na fundusz stypendialny dla studentów. Dotacja wydatkowana w danym roku na stypendia rektora nie może stanowić więcej niż 60% środków wydatkowanych łącznie w danym roku na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.

  CUDZOZIEMCY
  Studenci/doktoranci* cudzoziemcy mogą ubiegać się o świadczenia wymienione w art.98 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli o stypendium socjalne.
  Art. 324 ust. 2 pkt 2-7 wymienia cudzoziemców, którzy mogą ubiegać się o świadczenie socjalne. Są to:
  – cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  – cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
  – cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  – cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  – posiadacze Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  – cudzoziemców będących małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Natomiast wszyscy studenci cudzoziemcy , którzy podejmują kształcenie w r4oku akademickim 2019/2020 są uprawnieni do ubiegania się o : stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium ministra oraz stypendia finansowane przez  jednostkę samorządu terytorialnego oraz stypendium za wyniki w nauce lub sporcie finansowane przez osobą fizyczną  lub osobę niebędącą państwową ani samorządową osoba prawną.

   Nowe wnioski wraz z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów obowiązującym w roku 2019/2020 będą  dostępne na naszej  stronie internetowej od 5 października br.

  1. Wypełnione wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę wraz z dokumentami należy składać od 7 października 2019 r. do dnia 28 października 2019 r.
   - w Dziekanacie Wydziału Artystycznego, ul. Raciborska 50, pokój nr 006 /kierunek: grafika, kierunek: malarstwo/ w godz.10.00 – 13.00, z wyjątkiem  wtorku, czwartku oraz soboty i niedzieli
   - w Dziekanacie Wydziału Projektowego, ul. Koszarowa 19, pokój nr 113 /kierunek: projektowanie graficzne, kierunek: wzornictwo/w godz.10.00 – 15.00, z wyjątkiem czwartku oraz w wyznaczone harmonogramem soboty.

  Szczegółowych informacji w sprawie stypendiów socjalnych udzielają:
  Dziekanat Wydziału Artystycznego : mgr Karina Żmudzińska, karina.zmudzinska@asp.katowice.pl
  Dziekanat Wydziału Projektowego: mgr Anna Maraszkiewicz, anna.maraszkiewicz@asp.katowice.pl

    2.Wypełnione wnioski o stypendium rektora studenci Wydziału Artystycznego i Wydziału Projektowego wraz z dokumentami powinni składać w Dziale Nauczania, ul. Raciborska 37 w godzinach od w godz.10.00 – 15.00, z wyjątkiem soboty i niedzieli od  7 października 2019 r. do  28 października 2019 r.
  Szczegółowych informacji dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów udzielają pracownicy Działu Nauczania: dzial_nauczania@asp.katowice.pl

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.