Aktualności

 • Informacje ogólne na rok akademickiego 2021/2022

  ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA 2021/2022 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 r.

  Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student i doktorant, obejmuje:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę,
  • stypendium rektora.

  Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

  Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, rektora oraz zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów w oświadczeniu.

  Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie kiedy został uzyskany i na jakim kierunku.

  Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

  W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

  Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.

  STYPENDIUM SOCJALNE
  Stypendium socjalne przysługuje studentowi, który złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium i którego dochód w rodzinie na jedną osobę nie przekracza 1051,70 w roku 2020.
  Należy wykazać wszystkie dochody członków rodziny pochodzące ze wszystkich źródeł.

  USTALENIE SKŁADU RODZINY
  Ustalenie składu rodziny ma wpływ na wykaz dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku.

  Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody uzyskiwane przez:

  1. studenta;
  2. małżonka studenta (jeżeli pozostaje w związku małżeńskim) oraz będące na utrzymaniu studenta lub małżonka studenta dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  3. rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
  4. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w punkcie 1 w przypadku gdy:

  nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  a/ ukończył 26. rok życia
  b/ pozostaje w związku małżeńskim
  c/ ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt.2
  d/ osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej
  lub
  2. spełnia łącznie następujące warunki:
  a/ posiadał stałe źródło dochodów w roku 2020
  b/ posiada stałe źródło dochodów w roku 2021
  c/ jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt.1 i 2 jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art.6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28. listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  d/ nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu. 

  UWAGA
  Istotnym faktem w przypadku studenta, który ubiega się o stypendium socjalne przy dochodzie do 528 zł jest obowiązek przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.
  (Zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta w związku z ubieganiem się o stypendium socjalne na uczelni wyższej).
  Dotyczy to także osób samotnie gospodarujących oraz cudzoziemców mających uprawnienie do ubiegania się o stypendium socjalne.  Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
  Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.
  W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS, GOPS, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu niekorzystania z pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odmawia się przyznania świadczenia.

  Warto zaznaczyć, że obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne. Wyjątkowo albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.

  Student może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jednakże będzie ono przyznawane w „szczególnie uzasadnionym przypadku”.


  Wykaz dokumentów, które należy przygotować starając się o stypendium socjalne, które powinny być dołączone do wniosku o stypendium socjalne:

  1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w okresie obliczeniowym (wydaje Urząd Skarbowy)
  2. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego w okresie obliczeniowym dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (wydaje Urząd Skarbowy)
  3. Zaświadczenie studenta oraz członków jego rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie obliczeniowym ( ZUS, KRUS )
  4. Zaświadczenie/ Oświadczenie studenta o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej członka jego rodziny
   oraz inne wykazane w załączniku do niniejszego komunikatu.

  STYPENDIUM REKTORA
  Może je otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
  Stypendium rektora przysługuje studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie w przypadku złożenia stosownego wniosku:

  • laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni
  • medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

  Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.
  Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się wskazanych wyżej studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszym roku studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.
  Osiągnięcia naukowe, artystyczne, projektowe winny być przez studenta udokumentowane w postaci pisemnej np. w formie: broszury festiwalowej, programu, katalogu wystawy, oświadczenia organizatora prezentacji dzieła artystycznego, projektowego, dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskane nagrody w konkursie, oświadczenie kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej i inne. 

  STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Student/doktorant* może otrzymać świadczenie jeśli posiada jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów
  • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

  ZAPOMOGA
  Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

  FUNDUSZ STYPENDIALNY
  Fundusz stypendialny w uczelni stanowią środki finansowe przyznane przez Ministra na świadczenia dla studentów i doktorantów* oraz zwiększenia z innych źródeł. Rektor, w porozumieniu z samorządem studenckim, dokonuje podziału dotacji ze środków finansowych przyznanych przez Ministra na fundusz stypendialny dla studentów. Dotacja wydatkowana w danym roku na stypendia rektora nie może stanowić więcej niż 60% środków wydatkowanych łącznie w danym roku na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.

  CUDZOZIEMCY
  Studenci/doktoranci* cudzoziemcy mogą ubiegać się o świadczenia wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli o stypendium socjalne.
  Art. 324 ust. 2 pkt 2-7 wymienia cudzoziemców, którzy mogą ubiegać się o świadczenie socjalne. Są to:
  – cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  – cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
  – cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  – cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  – posiadacze Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  – cudzoziemców będących małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Natomiast wszyscy studenci cudzoziemcy, którzy podejmują kształcenie w roku akademickim 2021/2022 są uprawnieni do ubiegania się o: stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium ministra oraz stypendia finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz stypendium za wyniki w nauce lub sporcie finansowane przez osobą fizyczną lub osobę niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

   

  Wypełnione wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium rektora wraz z dokumentami należy składać w Dziale Kształcenia i Studentów, ul. Raciborska 37, pokój 105 / 106, w godzinach 10.00 - 14.00 .

  Szczegółowych informacji w sprawie stypendiów udziela:
  Dział Kształcenia i Studentów:

  mgr Karina Żmudzińska - karina.zmudzinska@asp.katowice.pl

  mgr Weronika Leszczyńska - weronika.leszczynska@asp.katowice.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.