Aktualności

 • Informacje ogólne na rok akademicki 2017/18

  Drodzy studenci,

  Zostały przyznane stypendia rektora dla najlepszych studentów po rozpatrzeniu wniosków studentów przez Uczelnianą Komisję Stypendialną w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z września 2015 r. z późn. zmianami oraz wysokościami i czasem wypłacania określonymi  w Zarządzeniu nr 39 Rektora ASP w Katowicach z dnia 14. listopada 2017 r.

  Wypłata stypendiów: socjalnych, dodatków mieszkaniowych, specjalnych,  zapomóg za miesiąc październik i listopad nastąpiła 23 listopada br.

  Wypłata stypendiów dla najlepszych studentów za miesiąc październik i listopad nastąpi do 4. grudnia br .

  Stypendia będą wypłacane na konto osobiste studenta. Natomiast wypłaty stypendiów w następnych miesiącach nastąpi  do 15. dnia miesiąca za dany miesiąc.

  Stypendia: socjalne, specjalne oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 wypłacane będą przez dziewięć miesięcy dla studentów, których rok studiów zgodnie z planem obejmuje dwa semestry.

  Dla studentów, których rok studiów zgodnie z planem obejmuje jeden semestr stypendia będą wypłacane przez pięć miesięcy.

  W związku z tym lista rankingowa dot. stypendiów rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim ulegnie zmianie/ kierunek grafika specj. projektowanie graficzne oraz wzornictwo/. Studenci , którzy nie złożyli wniosków w semestrze zimowym/ dotyczy wszystkich kierunków/ mogą to zrobić w semestrze letnim, jednak zasady oceny wniosków pozostaną niezmienne tj. liczy się średnia ocen oraz osiągnięcia z roku akademickiego 2016/2017/ od 1.10.2016 do 30.09.2017/.

  Decyzje dot. przyznania stypendiów socjalnego, dodatku mieszkaniowego, specjalnego i zapomóg  studenci powinni odbierać w swoich dziekanatach.

  Decyzje dot. przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów studenci powinni odbierać w Dziale Nauczania od. 15. grudnia br.

  Decyzje nieodebrane  zostaną przesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny studenta.

   

   

  Studenci  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się przyznanie pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie :
  - stypendium socjalnego
  - stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki
  - stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

  eń w uczelni oraz stronie internetowej.
  - stypendium rektora dla najlepszych studentów
  - stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
  - zapomogi
  Studenci studiów niestacjonarnych nie otrzymują stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki.

  Pomoc materialną dla studentów ASP w Katowicach określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wprowadzony Zarządzeniem nr 26 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z dnia 14. września 2015 r. z późn. zmianami wraz z załącznikami:

  1. załącznik nr 1 - oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku
  2. załącznik nr 1 a - oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
  3. załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego oraz dodatku mieszkaniowego
  4. załącznik nr 2a - zaświadczenie urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, 30 b, 30 c i 30 e ustawy z dnia 26. lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w okresie obliczeniowym
  5. załącznik nr 2b - oświadczenie studenta oraz członków jego rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w okresie obliczeniowym
  6. załącznik nr 2c - oświadczenie studenta oraz członków jego rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w okresie obliczeniowym
  7. załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium specjalnego
  8. załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
  9. załącznik nr 4 a - wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów/ olimpijczyk /
  10. załącznik nr 5 - wniosek o zapomogę
  11. załącznik nr 6 - zasady oraz kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów.                               
 • Stypendium socjalne

  Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą starać się o stypendium socjalne jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył w 2016 r. 1040 zł netto.
  Należy wykazać wszystkie dochody członków rodziny pochodzące ze wszystkich źródeł.

  USTALENE SKŁADU RODZINY.
  Ustalenie składu rodziny ma wpływ na wykaz dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku.
  1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody uzyskiwane przez:

  • studenta;
  • małżonka studenta (jeżeli pozostaje w związku małżeńskim) oraz będące na utrzymaniu studenta lub małżonka studenta dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  • rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

  2. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w punkcie 1 w przypadku gdy:
  a) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

  • ukończył 26. rok życia
  • pozostaje w związku małżeńskim
  • ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt.2

  lub

  b) spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiadał stałe źródło dochodów w roku 2016
  • posiada stałe źródło dochodów w roku 2017
  •  jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt.1 i 2 jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art.6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28. listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu

  Szczegółowe zasady w sprawie ustalania dochodów do celów stypendialnych określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z 2015 r.

  3.Studenci studiów stacjonarnych mogą otrzymać  stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki.

 • Zapomoga

  Zapomoga przysługuje studentowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Zapomogę można otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim. 

  Kompletne dokumenty stypendialne, składane w dziekanacie do 10. dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada do czerwca będą podstawą do wydania decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego, specjalnego lub zapomogi. Jeśli wnioski o stypendia lub zapomogę zostaną złożone po 10. dniu miesiąca, począwszy od listopada do czerwca stypendium będzie przyznane dopiero od następnego miesiąca.
  Wnioski o stypendia wraz z załącznikami oraz  wniosek o zapomogę można pobrać ze strony internetowej. Prosimy o druk dwustronny dokumentów.
  Wypełnione wnioski wraz z dokumentami należy składać w :

  • dziekanacie Wydziału Artystycznego, ul. Raciborska 50, pokój nr 006 /kierunek: grafika, specjalność: grafika warsztatowa, kierunek: malarstwo/ w godz.10.00 – 14.00, z wyjątkiem czwartku oraz soboty i niedzieli
  • dziekanacie Wydziału Projektowego, ul. Koszarowa 19, pokój nr 113 /kierunek: grafika, specjalność: projektowanie graficzne, kierunek: wzornictwo/w godz.10.00 – 15.00, z wyjątkiem czwartku oraz soboty i niedzieli.

  od 15. września 2017 r. do dnia 16. października 2017 r.

  Szczegółowych informacji w sprawie stypendiów socjalnych udzielają:

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

  Począwszy od drugiego roku jednolitych studiów magisterskich i studiów pierwszego stopnia albo pierwszego roku studiów drugiego stopnia – stacjonarnych i niestacjonarnych, studenci mają prawo do stypendium rektora dla najlepszych studentów. Stypendium przysługuje za wysoką średnią ocen oraz za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szczegółowe zasady w sprawie udzielania stypendium rektora dla najlepszych studentów określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z 2015 r.

  Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta/ Załącznik nr 4 do Regulaminu.

  Studenci Wydziału Artystycznego i Wydziału Projektowego składają wnioski wraz z dokumentacją osiągnięć artystycznych, naukowych lub sportowych od 15 września 2017 r. do 16. października 2017 r. w Dziale Nauczania, ul. Raciborska 37 w godzinach od w godz.10.00 – 15.00, z wyjątkiem soboty i niedzieli.

  Studentów uprawnionych do stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być więcej niż 10% studentów danego kierunku studiów.( liczba studentów kierunku określana jest w oparciu o dane ze sprawozdania GUS z listopada 2016 ).

  Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 11. lipca 2014r.  "O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów."

  Szczegółowych informacji dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów udzielają pracownicy Działu Nauczania: dzial_nauczania@asp.katowice.pl

 • Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

  Studenci składają wypełniony wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 wraz z załącznikami odpowiednio w Dziekanacie Wydziału Artystycznego i Dziekanacie Wydziału Projektowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9. października 2017 r. w godzinach pracy dziekanatów.

  Wniosek musi być wypełniony starannie oraz zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosku oraz wnioski do wypełnienia (do wyboru w formacie DOCX – aktywny formularz, RTF lub PDF), na rok akademicki 2017/2018, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl w zakładce "Dla studentów i uczelni / Studia: dla studentów i doktorantów/ Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018, po otworzeniu na końcu są pliki "do pobrania".

  Kwestie przyznawania ww. stypendium regulują przepisy:

  • 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zmianami),
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

  W dalszej kolejności wnioski zostaną zaopiniowane pozytywnie lub negatywnie przez Rady Wydziałów najpóźniej do 12. października br. do godz.14.00, a następnie przekazane Rektorowi w terminie do 12. października br. najpóźniej do godz. 16.00.

  Wnioski, które uzyskają pozytywną opinię Rady Wydziału, Rektor prześle Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie najpóźniej do 13 października br.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.