Aktualności

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Zostały przyznane stypendia rektora dla najlepszych studentów po rozpatrzeniu wniosków studentów przez Uczelnianą Komisję Stypendialną w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z września 2015 r. z późn. zmianami oraz wysokościami i czasem wypłacania określonymi  w Zarządzeniu nr 57 Rektora ASP w Katowicach z dnia 19. listopada 2018 r.

Wypłata stypendiów: socjalnych, dodatków mieszkaniowych, specjalnych,  zapomóg za miesiąc październik i listopad nastąpiła 22. listopada br.

Wypłata stypendiów dla najlepszych studentów za miesiąc październik i listopad nastąpi do 30. listopada br .

Stypendia będą wypłacane na konto osobiste studenta.

Natomiast wypłaty stypendiów w następnych miesiącach nastąpi  – do 15. dnia miesiąca za dany miesiąc.

Stypendia: socjalne, specjalne oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019 wypłacane będą przez dziewięć miesięcy dla studentów, których rok studiów zgodnie z planem obejmuje dwa semestry / tj od października 2018 do czerwca 2019 r./

Dla studentów, których rok studiów zgodnie z planem obejmuje jeden semestr stypendia będą wypłacane przez pięć miesięcy / tj. od października 2018 r. do lutego 2019 r./

W związku z tym lista rankingowa dot. stypendiów rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim ulegnie zmianie/ kierunek grafika specj. projektowanie graficzne oraz wzornictwo/. Studenci , którzy nie złożyli wniosków w semestrze zimowym/ dotyczy wszystkich kierunków/ mogą to zrobić w semestrze letnim, jednak zasady oceny wniosków pozostaną niezmienne tj. liczy się średnia ocen oraz osiągnięcia z roku akademickiego 2017/2018/ od 1.10.2017 do 30.09.2018/.

Decyzje dot. przyznania stypendiów socjalnego, dodatku mieszkaniowego, specjalnego i zapomóg  studenci będą mogli odebrać w swoich dziekanatach.

Decyzje dot. przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów studenci będą mogli odbierać w Dziale Nauczania ul. Raciborska 37

O terminach odbioru powiadomimy w odrębnym komunikacie.

Szczegółowe informacje dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów, dla wszystkich kierunków w uczelni znajdują się na tablicach ogłoszeń w uczelni oraz stronie internetowej.

Katowice, 29. listopada 2018 r. 

                                                                                                                         

 

 

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wprowadzony dnia 14 września 2015 r. Zarządzeniem nr 26/2015 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wraz z załącznikami.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.