Wydział Projektowy

Praktyka zawodowa w roku akademickim 2020/2021

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora ASP w Katowicach nr 8/2020 z dnia 11 marca 2020  w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i wynikających z niego ograniczeń w zakresie organizacji pracy oraz odwołania zajęć dydaktycznych termin realizacji obowiązkowych praktyk zawodowych został przesuniety z roku akademickiego 2019/2020 na rok akademicki 2020/2021. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem praktyk zawodowych dr hab. Anna Kmitą.

e-mail: anna.kmita@asp.katowice.pl 

 • Harmonogram przygotowania i oddawania dokumentacji praktyk

  Student, po skontaktowaniu się z firmą, w której będzie odbywał praktykę zawodową, przesyła koordynatorowi drogą mailową do 30 maja 2021 r. następujące informacje :

  Dane miejsca w którym będzie odbywał praktykę

  • pełna nazwa firmy
  • adres firmy
  • nr tel., e-mail, NIP, regon 
  • imię i nazwisko kierownika firmy
  • imię, nazwisko i stanowisko osoby koordynującej praktykę w firmie
  • czas trwania praktyk (od kiedy do kiedy)

  Swoje dane

  • imię i nazwisko
  • adres
  • telefon kontaktowy
  • kierunek i typ studiów

  Student wykazuje koordynatorowi dokument ubezpieczenia NNW (od nieszczęśliwych wypadków) na okres planowanej praktyki (należy przesłać skan dokumentu).

  Powyższe dane oraz dokument ubezpieczenia należy przesłać koordynatorowi drogą mailową najpóźniej do 30 maja 2021 r.

  Koordynator przygotowuje dokumenty praktyk (2 kopie skierowania, 2 kopie porozumienia, 1 kopia dzienniczka) i przesyła je do dziekanatu. Po podpisaniu przez Dziekana Wydziału Projektowego dokumentacja oczekuje na studenta w dziekanacie.

  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ Z PANDEMIĄ - FORMULARZ DZIENNICZKA PRAKTYK BĘDZIE UDOSTĘPNIONY I MOŻE BYĆ UZUPEŁNIONY W FORMIE CYFROWEJ. 

  Student odbiera dokumentację praktyk i zanosi ją do zakładu pracy.

  Podpisane i wypełnione dokumenty (jedną kopię skierowania i porozumienia oraz wypełniony dzienniczek praktyk) student składa w dziekanacie do 25 września 2021 r.

  Nie doniesienie dokumentów potwierdzających zrealizowanie praktyki zawodowej w terminie do 25 września 2021 r. skutkuje brakiem zaliczenia semestru!

  W sytuacjach wyjątkowych należy do 28 września napisać i złożyć podanie do Dziekana Wydziału Projektowego i poinformować o tym koordynatora. Podanie powinno zawierać:

  • wyjaśnienie powodu niemożności zrealizowania obowiązkowej praktyki w terminie,
  • prośbę o przedłużenie terminu.

  Niezaliczenie praktyki, a tym samym semestru studiów, powoduje brak możliwości starania się o stypendium w ramach pomocy materialnej dla studentów.

  Koordynator praktyk przygotowuje kartę osiągnięć studenta i dokonuje wpisu zaliczenia praktyki zawodowej w systemie USOS do 30 września 2021 r.

  Uwagi:

  1. W dokumencie skierowania na praktykę jest zamieszczone oświadczenie studenta, pod którym student składa swój podpis wraz z datą rozpoczęcia praktyki.
  2. Dział Kształcenia i Studentów oraz koordynator praktyk dysponują listą instytucji, w których studenci do tej pory odbywali praktyki. Student może skorzystać z takiej podpowiedzi, ale może wybrać dowolną instytucję (zgodną z profilem studiów) do realizacji programu praktyk zawodowych.
 • Zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia lub już odbytych praktyk

  Jeżeli student w ciągu ostatnich trzech lat był zatrudniony (umowa o pracę/umowa zlecenie) lub w ciągu ostatnich dwóch lat odbył praktykę w zawodzie, zgodnie z profilem praktyki zawodowej i w analogicznym wymiarze czasu, może na podstawie zaświadczenia z takiego miejsca pracy zaliczyć praktykę zawodową.

  Zaświadczenie musi zawierać:

  • dokładną informację o zajmowanym stanowisku i wykonywanej pracy – potwierdzone przez zakład pracy
  • tygodniowy wymiar godzin,
  • informację o okresie zatrudnienia,
  • dane firmy (nazwa i adres, nr tel., e-mail, NIP, regon; imię i nazwisko kierownika firmy oraz imię, nazwisko i stanowisko osoby koordynującej praktykę)
  • potwierdzenie odbycia praktyki

  Zaświadczenie musi być opatrzone pieczęcią i podpisem dyrektora firmy.
  Taki sposób zaliczenia praktyki musi być zgłoszony koordynatorowi
  uzupełniony podaniem do Dziekana Wydziału Projektowego

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.