Zasady delegowania i rozliczania kosztów delegacji

Zasady delegowania i rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach reguluje Zarządzenie nr 35/2014 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z dnia 8 grudnia 2014 r.

 • Informacje ogólne

  Podróżą służbową jest wykonywanie przez pracownika, na polecenie pracodawcy określonego zadania poza miejscowością będącą siedzibą pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy w terminie i miejscu określonym w poleceniu wyjazdu służbowego.

  Rodzaje podróży służbowych:

  • podróż krajowa
  • podróż zagraniczna

  Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

  • diety
  • zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb
 • Złożenie wniosku

  Polecenie wyjazdu służbowego wydaje odpowiednio Rektor lub Kanclerz na podstawie pisemnego „wniosku o wydanie polecenia wyjazdu służbowego”.  

  Delegowanie pracownika będącego nauczycielem akademickim:

  Kierownik katedry/zakładu składa wniosek o wydanie polecenia służbowego do Dziekana. Dziekan potwierdza celowość wyjazdu służbowego i przekazuje zaopiniowany wniosek do zatwierdzenia Rektorowi.

  Delegowanie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim:

  • kierownik jednostki organizacyjnej składa wniosek dotyczący danego pracownika do Kanclerza;
  • kierownik komórki organizacyjnej i samodzielny pracownik składa wniosek, dotyczący jego wyjazdu na delegację służbową do Kanclerza;
  • pracownik bezpośrednio podległy Rektorowi składa wniosek do Kanclerza lub Rektora.
 • Środek transportu

  Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub zagranicznej samochodem osobowym.  

  Wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie prywatnego środka transportu do celów służbowych należy dołączyć do wniosku o wydanie polecenia wyjazdu służbowego.  

 • Zaliczka

  Delegowany pracownik może zawnioskować o wypłacenie zaliczki. Wysokość zaliczki akceptuje i decyzję o jej wypłaceniu podpisuje Kwestor oraz Rektor lub Kanclerz.

  Wniosek o zaliczkę należy złożyć do Działu Finansowo Księgowego z wyprzedzeniem co najmniej 4 dniowym.

  Termin rozliczenia zaliczki to 14 dni od zakończenia podróży służbowej.

 • Rozliczenie delegacji

  Każdy pracownik delegowany zobowiązany jest do rozliczenia kosztów podróży zagranicznej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej podróży.

  Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza opisane i podpisane dokumenty takiej jak: rachunki, faktury, bilety potwierdzające poszczególne wydatki.

  Dodatkowo pracownik uzupełnia następujące załączniki:

  • Oświadczenie
  • Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej
  • Ewidencja przebiegu pojazdu – jeśli delegacja odbyła się samochodem osobowym

  Każdy pracownik delegowany, po powrocie z podróży służbowej powinien wraz z rachunkami kosztów przedstawić poświadczenie o realizacji zadania w miejscu docelowym.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.