Rekrutacja

2017

Projektowanie graficzne – studia II stopnia, niestacjonarne, zaoczne – II tura – rekrutacja bezpośrednia: 28 sierpnia – 11 września 2017r.

 • Przygotowanie

  Kurs przygotowawczy

  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów.
  Kurs przygotowawczy


  Konsultacje

  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach.
  Harmonogram konsultacji


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  22 maja – 11 czerwca 2017 roku

  II tura rekrutacji – rejestracja elektroniczna nie jest wymagana

  Wymagane dokumenty

  Podanie o przyjęcie na studia

  Podanie o przyjęcie na studia należy przesłać podpisane i zeskanowane na adres mailowy: rekrutacja.pg@asp.katowice.pl

  Pliki do pobrania


  Dostarczanie dokumentacji

  Termin

  13 czerwca – 12 lipca 2017 / I tura
  28 sierpnia – 11 września 2017 / II tura

  Miejsce

  ul. Koszarowa 19
  pokój 008
  10:00–15:00

  Podczas rekrutacji bezpośredniej należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Teczka z dokumentami.
  2. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy /podanie o przyjęcie na studia/.
  3. Kserokopia świadectwa dojrzałości, potwierdzona przez ASP w Katowicach na podstawie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu okazanego świadectwa. Kserokopia dyplomu magistra, dyplomu licencjata, dyplomu inżyniera potwierdzona przez ASP w Katowicach na podst. oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu okazanego dyplomu. Kserokopia suplementu do dyplomu magistra, dyplomu licencjata, dyplomu inżyniera potwierdzona przez ASP w Katowicach na podst. oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu okazanego dyplomu.
  4. Trzy kolorowe, aktualne fotografie o wymiarze 35 mm x 45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle
  5. Uwierzytelniona przez ASP w Katowicach kserokopia dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców uwierzytelniona przez uczelnię kserokopia innego dokumentu tożsamości/paszportu, karty pobytu, Karty Polaka/ 
  6. Potwierdzenie wniesionej opłaty egzaminacyjnej
  7. Kandydaci niepełnosprawni przedstawiają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o inwalidztwie.


  Opłaty

  Termin

  Przed rejestracją bezpośrednią na studia.

  Wysokość opłaty

  100 zł

  Kandydaci na studia niestacjonarne wnoszą opłatę egzaminacyjną na konto: w ING Banku Śląskim SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice o numerze PL 09 1050 1214 1000 0023 6070 5533


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  13 – 14 lipca 2017 roku / I tura 
  12 – 14 września 2017 / II tura 

  Forma

  Przegląd prac z udziałem kandydata

  I etap egzaminu wstępnego to przegląd prac projektowo–artystycznych z udziałem kandydata.
  Maksymalna liczba punktów za przegląd prac: 15 punktów.

  Prezentacja własnego dorobku projektowego w formie portfolio. Portfolio powinno mieć wersję papierową i elektroniczną oraz powinno zawierać pracę dyplomową licencjacką/inżynierską/magisterską. Prace powinny dać możliwość oceny przygotowania kandydata w zakresie opanowania narzędzi warsztatu projektowego.

  Kryteria oceny obejmują:
  1. ocenę projektu graficznego portfolio pod kątem jakości edytorskiej, doboru kroju pisma, układu typograficznego, layoutu publikacji, jakości reprodukcji
  2. ocenę zawartości dorobku ocenie będą podlegać takie elementy jak: adekwatność projektu do tematu, jakość typografii, jakość graficzna.
  Oceniane będą następujące obszary:

  • grafika edytorska i typografia
  • multimedia i fotografia
  • inne (np. rysunki, malarstwo, grafika, szkicownik) 
  • praca licencjacka, inżynierska, magisterska (część praktyczna i skrót części teoretycznej). 

  Rozmowa kwalifikacyjna oraz przedstawienie zagadnień projektowych, będących planowanym obszarem studiów. Koncentruje się wokół zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, odpowiadającymi wiedzy, jaką posiada absolwent studiów pierwszego  stopnia, a dotyczącej kierunku studiów oraz zagadnień, związanych z kulturą i sztuką. Prezentacja zagadnień projektowych przedstawiona w formie ustnej, powinna być uzupełniona formą elektroniczną, a czas jej trwania nie dłuższy niż 15 minut. 

  Za tę część egzaminu można otrzymać maksymalnie 25 punktów.

  Minimalna liczba punktów do zdania egzaminu wstępnego to 15 punktów, w tym:

  •  minimum 5 pkt. za prezentację dorobku projektowo-artystycznego;
  •  minimum 10 pkt. za rozmowę kwalifikacyjną.
 • Wyniki

  Termin

  17 lipca 2017 / I tura 
  15 września 2017 / II tura 

  Miejsce

  Tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Projektowego
  ul. Koszarowa 19

  Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego – lista osób przyjętych i nieprzyjętych na studia w I i II turze zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Koszarowej 19 /Dziekanat Wydziału Projektowego. O przyjęciu na pierwszy rok studiów niestacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych ze wszystkich części egzaminu wstępnego i nie uzyskali minimalnej liczby punktów nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów niestacjonarnych II stopnia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.